โครงการหอประวัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ความเป็นมา
             โครงการหอประวัติสถาบันฯ ได้เริ่มจัดทำโครงการเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๓๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นับจนถึงปัจจุบันประมาณ ๓๙ ปี แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและถาวรวัตถุ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เกียรติประวัติและเรื่องราวของสถาบันทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงทรงคุณค่าต่อการ ศึกษาและเผยแพร่ เป็นอย่างยิ่ง แต่สภาพการณ์ปัจจุบันกลับพบว่า หลักฐาน พยาน ทั้งที่เป็นเอกสาร ลาย ลักษณ์ และข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึงบทบาท หน้าที่ของสถาบันฯ นั้นกลับมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย บางส่วนสูญสายหรือถูกทำลาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประวัติของสถาบันฯ บุคคลสำคัญที่ถือเป็นเกียรติภูมิ สมควรได้รับการ ปลูกฝังให้เป็นแบบแผนอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง และบุคคลทั่วไปและยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ที่สนใจศึกษา เรื่องของภูมิปัญญา และประวัติความคิด รวมทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนาสถาบันในอนาคตอีกด้วย
วัตถุประสงค์
             1.เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ
             2.เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ
             3.เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสถาบันฯ
             4.ทำให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เกิดความรักความผูกพันในสถาบันฯ มากยิ่งขึ้น
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอันทรงคุณค่า
             ห้องโครงการหอประวัติสถาบันฯ เป็นแหล่งรวบรวมให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ อันแสดงถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ตลอดจนประวัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
             ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศที่เกี่ยวกับรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ ทางด้านเงินตรา และธนบัตร ค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางด้านลายลักษณ์อักษรค้นจากหนังสือ ตำราจาก หอสมุดแห่งชาติ ส่วนรูปภาพค้นเอกสารจดหมายเหตุ จากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
             ฐานข้อมูลทางด้านประวัติสถาบันฯ จัดทำเป็นรูปคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ๒ ภาษา มีภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพื่อแนะนำแขกต่างประเทศที่มาเยือนสถาบันฯ ด้วย
การจัดบริการ
             บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ตามระเบียบการให้บริการของ สำนัก หอสมุดกลาง และข้อกำหนดในการยืมคืนของสำนักหอสมุดกลาง
สถานที่ตั้ง
             โครงการหอประวัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่ชั้น ๔ อาคารสำนักหอ สมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์         ๕๘๕–๘๕๔๑ ,๙๑๓–๒๕๐๐ ต่อ ๒๑๐๗
โทรสาร           ๕๘๖–๘๘๖๐
เวลาทำการ      จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเยี่ยมชมหอประวัติ เมื่อ 3 เมษา 2541


ผู้ใช้บริการโครงการหอประวัติฯ กำลังค้นคว้าข้อมูล
ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ธนากร เกียรติบรรลือ
อาจารย์พัฒพงษ์ อมรวงศ์
อาจารย์คันธรส แสนวงษ์
หัวหน้าโครงการ นางสุเพ็ญ เทียมประสิทธิ์  
บรรณารักษ์ นางสาวนงนุช เจริญจิตร

BACK
Latest Rivision: