รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ห้องสมุดได้รับในปี 2550

หมายเหตุ: Location มี 3 ประเภท
bc = หอสมุดกลาง สจพ.
bcp = หอสมุดกลางปราจีนบุรี
bi = ห้องสมุดสาขา วทอ.
Title
Author
สืบค้น รายเดือน/ปี
    รายการทั้งหมด 
  "รายการวิทยานิพนธ์ ของเดือน" 
Page  First Previous Next Last  of 146
Record 1281  To 1300 รวมรายการวิทยานิพนธ์ มีทั้งหมด 2903 รายการ
title author lc call location
แนวทางการแก้ไขและป้องกันกลโกงการเอารัดเอาเปรียบทางธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรม นันทนา เฉลยจรรยา วพ MIB น418ฉ bc,bcp,bt
การประเมินผลทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา นันทรัตน์ นามบุรี วพ MIB น423น bc,bcp
การตลาดอุตสาหกรรมอาหารมุสลิมภายใต้เครื่องหมาย ฮาลาล นันทิยา กัมพลานนท์ วพ MIB น429ก bc
การประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว นัยนา พันธุไพโรจน์ วพ MIB น435พ bc
การประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว นัยนา พันธุไพโรจน์ วพ MIB น435พ bc
การประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว นัยนา พันธุไพโรจน์ วพ MIB น435พ bc
การประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว นัยนา พันธุไพโรจน์ วพ MIB น435พ bc
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อเครื่องออกกำลังกาย นาถนัฐฐา ชุ่มจันทร์ วพ MIB น464ช bc,bcp
การศึกษาสภาพและปัญหาการส่งออกของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะของไทย นิธิธัช เอี่ยมหิรัญกร วพ MIB น613อ bc,bcp
การศึกษาสภาพการใช้ และปัญหาของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วที่ใช้กับธุรกิจเครื่องสำอาง เนาวรัตน์ ธงชัย วพ MIB น836ธ bc,bcp
การศึกษาสภาพการใช้ และปัญหาของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วที่ใช้กับธุรกิจเครื่องสำอาง เนาวรัตน์ ธงชัย วพ MIB น836ธ bc,bcp
การศึกษาสภาพการใช้ และปัญหาของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วที่ใช้กับธุรกิจเครื่องสำอาง เนาวรัตน์ ธงชัย วพ MIB น836ธ bc,bcp
ผลจากการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต บัญชา ดวงชาทม วพ MIB บ253ด bc
การจัดการด้านการเงินและบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ บุญเยือน สายแสงทอง วพ MIB บ538ส bc
การศึกษาพฤติกรรม ระดับความสำคัญของปัจจัยและความต้องการในการตัดสินใจซื้อนมข้าวพร้อมดื่มของผู้บริโภค เบญจพร โชคสกุลวงษ์ วพ MIB บ783ช bc
การศึกษาพฤติกรรม ระดับความสำคัญของปัจจัยและความต้องการในการตัดสินใจซื้อนมข้าวพร้อมดื่มของผู้บริโภค เบญจพร โชคสกุลวงษ์ วพ MIB บ783ช bc
การศึกษาพฤติกรรม ระดับความสำคัญของปัจจัยและความต้องการในการตัดสินใจซื้อนมข้าวพร้อมดื่มของผู้บริโภค เบญจพร โชคสกุลวงษ์ วพ MIB บ783ช bc
แนวทางการเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรม ในการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ด้วยวิธีเทคนิคเดลฟาย ประกอบ มิ่งสอน วพ MIB ป187ม bc
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน ประชุม ไตรยุทธ วพ MIB ป241ต bc,bcp
การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไทยเพื่อเข้าสู่ระบบเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ประทีป เลิศชัยประเสริฐ วพ MIB ป278ล bc
Page  First Previous Next Last  of 146
Record 1281  To 1300 รวมรายการวิทยานิพนธ์ มีทั้งหมด 2903 รายการ
Call Center Library.Tel : 0-2913-2500 ต่อ 2147 Email : library@kmitnb.ac.th
Copyright ©2004 -2018 Power Of Library สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ