ทรัพยากรครบถ้วน บริการเป็นเลิศ
Main Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us English
Home
CABLETV@ LIBRARY

ช่องจำนวนเข้าดู
CH-15097
CH-22818
CH-32241
CH-42389
CH-51858
CH-6602
CH-7803
CH-8481
สำนักหอสมุดกลาง โดยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดเตรียมเพื่อให้บริการ เพื่อให้สมาชิกสามารถติดตามรายการที่ต้องการ และจัดช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้สนใจ ซึ่งให้บริการแล้วภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ท่านสามารถตรวจสอบผังเวลาเพื่อติดตามรายการที่ท่านชื่นชอบได้
No data.
Call Center Library.Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2147 Email : library@kmutnb.ac.th
Copyright ©2004 -2019 Power Of Library 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Server : 202.28.17.1 Client : 34.207.152.62