การใช้บริการห้องติวเตอร์

ผู้ใช้ห้องและผู้จองห้องต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ห้ามนำ ชื่อ รหัสของผู้อื่นมาจองห้อง หากตรวจพบห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการและเชิญออกจากห้องทันที

แสดงรายการข้อมูล ณ วันที่ 2018-07-21 14:58:51