การใช้บริการห้องติวเตอร์

ผู้ใช้ห้องและผู้จองห้องต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ห้ามนำ ชื่อ รหัสของผู้อื่นมาจองห้อง หากตรวจพบห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการและเชิญออกจากห้องทันที

แสดงรายการข้อมูล ณ วันที่ 2019-02-16 04:06:52

Room No. 501

09:00-10:00 10:05-11:00 11:05-12:00 12:05-13:00 13:05-14:00 14:05-15:00 15:05-16:00 16:05-17:00 17:05-18:00
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว

Room No. 502

09:00-10:00 10:05-11:00 11:05-12:00 12:05-13:00 13:05-14:00 14:05-15:00 15:05-16:00 16:05-17:00 17:05-18:00
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง
ห้องว่าง

Room No. 601

09:00-10:00 10:05-11:00 11:05-12:00 12:05-13:00 13:05-14:00 14:05-15:00 15:05-16:00 16:05-17:00 17:05-18:00
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง
ห้องว่าง

Room No. 602

09:00-10:00 10:05-11:00 11:05-12:00 12:05-13:00 13:05-14:00 14:05-15:00 15:05-16:00 16:05-17:00 17:05-18:00
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง

Room No. 603

09:00-10:00 10:05-11:00 11:05-12:00 12:05-13:00 13:05-14:00 14:05-15:00 15:05-16:00 16:05-17:00 17:05-18:00
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง

Room No. 604

09:00-10:00 10:05-11:00 11:05-12:00 12:05-13:00 13:05-14:00 14:05-15:00 15:05-16:00 16:05-17:00 17:05-18:00
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ห้องว่าง
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ถูกจองแล้ว
ห้องว่าง