Main->Electronics Journal
Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us
 
Electronics Journal @ KMITNB
Electronic Journal ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/51
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
Technical Information and Exchange Services in Thailand
42652017-11-15
10:15:32

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการเป็น NIC**
29272017-10-17
11:08:31
(A Development of Line Driver of Asynchronous
การพัฒนาเครื่องขับสัญญาณสื่อสารข้อมูล
31002017-11-21
08:28:46

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูช่าง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
28612017-11-15
23:47:03

นักอาชีวศึกษามืออาชีพ
28132017-11-07
08:34:05

คุณค่าของชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม
27492017-10-29
04:26:23

การจัดวิศวศึกษาของไทยในอนาคต
26872017-11-07
08:29:51
(PERFORMANCE TEST OF SOLAR AIR HEATERS
การทดสอบการทำงานของแผงรับแสงอาทิตย์
31332017-11-07
08:29:27

การพัฒนา "ดาวเทียมไทย" (THAISAT)
29732017-11-11
04:56:50

การเขียนตำราทางวิชาการ
29942017-11-07
08:28:42

หน้าที่ 1/51

 
Copyright ©2004 Power Of Library
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ