Main->Electronics Journal
Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us
 
Electronics Journal @ KMITNB
Electronic Journal ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/51
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
Technical Information and Exchange Services in Thailand
44402019-07-19
19:30:01

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการเป็น NIC**
30902019-07-19
19:30:02
(A Development of Line Driver of Asynchronous
การพัฒนาเครื่องขับสัญญาณสื่อสารข้อมูล
32622019-07-20
17:29:19

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูช่าง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
30212019-07-19
19:30:05

นักอาชีวศึกษามืออาชีพ
29812019-07-19
19:30:06

คุณค่าของชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม
29062019-07-19
19:30:08

การจัดวิศวศึกษาของไทยในอนาคต
28632019-07-19
19:30:09
(PERFORMANCE TEST OF SOLAR AIR HEATERS
การทดสอบการทำงานของแผงรับแสงอาทิตย์
33172019-07-19
19:30:11

การพัฒนา "ดาวเทียมไทย" (THAISAT)
31392019-07-19
19:30:12

การเขียนตำราทางวิชาการ
31792019-07-19
19:30:14

หน้าที่ 1/51

 
Copyright ©2004 Power Of Library
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ