Main->Electronics Journal
Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us
 
Electronics Journal @ KMITNB
Electronic Journal ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/51
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
Technical Information and Exchange Services in Thailand
43772019-01-01
05:47:33

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการเป็น NIC**
30372019-01-15
01:11:52
(A Development of Line Driver of Asynchronous
การพัฒนาเครื่องขับสัญญาณสื่อสารข้อมูล
32072019-01-20
18:27:16

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูช่าง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
29752019-01-16
15:00:06

นักอาชีวศึกษามืออาชีพ
29262019-01-20
18:27:09

คุณค่าของชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม
28582019-01-05
18:51:16

การจัดวิศวศึกษาของไทยในอนาคต
28082019-01-20
18:27:02
(PERFORMANCE TEST OF SOLAR AIR HEATERS
การทดสอบการทำงานของแผงรับแสงอาทิตย์
32582019-01-10
18:41:40

การพัฒนา "ดาวเทียมไทย" (THAISAT)
30902019-01-07
04:32:27

การเขียนตำราทางวิชาการ
31212019-01-13
03:53:38

หน้าที่ 1/51

 
Copyright ©2004 Power Of Library
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ