Main->Electronics Journal
Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us
 
Electronics Journal @ KMITNB
Electronic Journal ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/51
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
Technical Information and Exchange Services in Thailand
42592017-09-21
22:43:42

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการเป็น NIC**
29232017-09-09
17:56:48
(A Development of Line Driver of Asynchronous
การพัฒนาเครื่องขับสัญญาณสื่อสารข้อมูล
30942017-09-09
17:56:23

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูช่าง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
28552017-09-09
17:56:08

นักอาชีวศึกษามืออาชีพ
28082017-09-09
17:56:43

คุณค่าของชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม
27432017-09-09
17:56:33

การจัดวิศวศึกษาของไทยในอนาคต
26822017-09-18
07:21:18
(PERFORMANCE TEST OF SOLAR AIR HEATERS
การทดสอบการทำงานของแผงรับแสงอาทิตย์
31272017-09-09
17:56:18

การพัฒนา "ดาวเทียมไทย" (THAISAT)
29662017-09-09
17:56:28

การเขียนตำราทางวิชาการ
29892017-09-09
17:56:13

หน้าที่ 1/51

 
Copyright ©2004 Power Of Library
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ