Main->Electronics Journal
Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us
 
Electronics Journal @ KMITNB
Electronic Journal ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/51
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
Technical Information and Exchange Services in Thailand
42712018-01-19
17:52:58

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการเป็น NIC**
29332018-01-03
05:42:57
(A Development of Line Driver of Asynchronous
การพัฒนาเครื่องขับสัญญาณสื่อสารข้อมูล
31052018-01-19
17:51:33

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูช่าง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
28652018-01-19
18:01:01

นักอาชีวศึกษามืออาชีพ
28182018-01-19
17:57:12

คุณค่าของชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม
27542018-01-08
10:00:33

การจัดวิศวศึกษาของไทยในอนาคต
26932018-01-11
07:52:48
(PERFORMANCE TEST OF SOLAR AIR HEATERS
การทดสอบการทำงานของแผงรับแสงอาทิตย์
31382018-01-11
07:52:53

การพัฒนา "ดาวเทียมไทย" (THAISAT)
29782018-01-11
07:52:57

การเขียนตำราทางวิชาการ
30022018-01-14
04:10:08

หน้าที่ 1/51

 
Copyright ©2004 Power Of Library
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ