Home
ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี”

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี”

image

               วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ บุคลากร และแม่บ้านของสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และตัวแทนบุคลากรจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

                โดยเริ่มจากการอธิบาย ตั้งแต่นิยามของขยะมูลฝอย เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน ต่อด้วยกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันที่มีปริมาณมากมาย และแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอย

 

 

 

                สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับการบรรยายในวันนี้ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมฟังได้รับความรู้ เรื่อง การลด คัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี

 

 

smileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightened

more announcements