ทรัพยากรครบถ้วน บริการเป็นเลิศ
Main Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us English
 
Patron Information
Patron@Library
สำนักหอสมุดกลางได้แบ่งประเภทสมาชิกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
รหัส ประุเภท
000นักศึกษาระดับ ปวช
001นักศึกษาระดับ ปวส
002นักศึกษาระดับ ป.ตรี
003นักศึกษาระดับ ป.โท
004นักศึกษาระดับ ป.เอก
005อาจารย์
006อาจารย์ PT
007เจ้าหน้าที่
008สมาชิกพิเศษ

Resource@Library
ทรัพยากรที่สำนักหอสมุดให้บริการ ได้มีการแยกออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกกับการกำหนดเงื่อนใขการบริการ จัดเก็บและค้นหาตัวเล่ม ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
รหัส ความหมาย
000หนังสือทั่วไป
001หนังสืออ้างอิง
002งานวิจัย
003Project
004วิทยานิพนธ์
005นวนิยาย
006สื่อโสตฯ
007ดัชนีวารสาร

Loan Rule
กฎระเบียบการยืมคืน ที่สำนักหอสมุดกลางกำหนดนี้ใช้ทุกห้องสมุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่ สมาชิก ทรัพยากร จำนวนวัน จำนวนเล่ม
1001001001001

Fine Rate
สำนักหอสมุดกลางได้กำหนดอัตราค่าปรับ แยกต่ามประเภททรัพยากรดังนี้
ประเภท จำนวน (บาท/วัน)
ทุกประเภท5

Library @ Mobiles

จำนวนการเข้าชม : 151502
Last access : 2019-07-22 03:58:18
Thai-IUG
เว็ปไซต์ กลุ่มผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac และ Millennium ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลการประชุม บทความที่น่าสนใจ เอกสารประกอบการสัมนา Thai-IUG ความคืบหน้า เทคนิค โปรแกรมประยุกต์ที่ทางกลุ่มพัฒนาเพิ่มเติม อื่น ๆ อีกมากมาย
จำนวนการเข้าชม : 148934
Last access : 2019-07-19 19:30:16
Statistic @ Circulation
สถิติการข้าใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการตามห้องสมุดต่าง ๆ ตรวจนับจากการนำทรัพยากรออกจาห้องสมุด
จำนวนการเข้าชม : 149808
Last access : 2019-07-22 03:58:21
Day Close
รายละเอียดวันที่ห้องสมุดปิดทำการ
วันที่ หมายเหตุ
2016-01-01วันขึ้นปีใหม่
2016-01-02วันเสาร์
2016-01-03วันอาทิตย์
2016-01-09วันเสาร์
2016-01-10วันอาทิตย์
2016-01-16วันเสาร์
2016-01-17วันอาทิตย์
2016-01-24วันอาทิตย์
2016-01-31วันอาทิตย์
2016-02-07วันอาทิตย์

หน้าที่ 1/34

what is library automation system that KMITNB has ?
สำนักหอสมุดกลางติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบริษัท Innovative interfaces Inc. ซึ่ง Version ที่ติดตั้งใช้งานคือ Innopac 2002 phase 3
ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Unix OSF 1 บนเครื่อง Digital Alpha 1000A 4/266 (ปัจจุบัน เป็น HP ซึ่งติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบัน HP เลิกดูแลสายการผลิตแล้ว ) โดย Server ติดตั้งที่ ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการไปยัง ห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วสถาบัน และสำนักหอสมุดกลาง สจพ.ปราจีนบุรี รองรับ มาตรฐานการสื่อสาร telnet และ http
System Modules
เป็นโมดูลที่สำคัญใช้ในการ ควบคุม กำหนดเงื่อนไขการทำงานของโมดูลต่างๆ ให้ทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ รวมทั้งการกำหนดค่าความหมาย การกำหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
Circulation Module
เป็นโมดูลที่รวบรวมการทำงาน ในการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งปรกติจะทำงานร่วมกับ รหัสแถบ(Barcode) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้แทนรหัสแถบ กันบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้การบริการสะดวก ถูกต้องเม่นยำมากขึ้น ที่สำคัญคือ ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับการยืม-คืนได้ด้วยตัวเอง ...
OPAC & WEBPAC Module
OPAC (Online Public Access Catalog) เป็นโมดูลในการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรม เพื่อให้ผุ้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล ต่างๆ ได้ดามต้องการ
Serial Control Module
บริหารจัดการ การบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Cataloging Module
เป็นโมดูลในการกำหนด และจัดหมวดหมู่ทรัพยากร ในห้องสมุด โดยบูรณาการข้อมุลกับ โมดูล Acquisition
Acquisition Module
เป็นโมดูลสำหรับการบริหารจัดการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร รวมทั้งการบริหารงบประมาณ .

Copyright ©2004 Power Of Library
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ