เรื่องล่าสุด

 • OPL:การจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรที่เข้าเกณฑ์การก้าวเข้าสู๋

  OPL:การควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้าด้วย Timer relay เพื่อประหยัดพลังงานสู่ Green University KMUTNB

  OPL:การค้นหารหัสสมาชิก กรณีบุคลากรลืมนำบัตรสมาชิกเข้าห้องสมุด

  OPL:การแก้ปัญหาผู้ใช้ไม่ได้รับหนังสือที่จอง

  OPL:การแก้ปัญหาการตรวจสอบราคาหนังสือ(Check Price) ภาษาไทย กรณีหนังสือที่เสี่ยงต่อการสูญหายและไม่มีการตีพิมพ์เพิ่มเติมแล้ว

  OPL:การทำสถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่หนังสือ (LC Call No.)

  OPL:ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาขยะ “เราทำได้”

  OPL:การปรับคืนงบประมาณเหลือจ่าย

  OPL 2559 ตัวอย่าง ของสำนักหอสมุดกลาง

  OPL:การแก้ปัญหา การกำหนดเลขเรียกหนังสือของสิ่งพิมพ์รัฐบาล

  การแก้ปัญหา การกำหนดเลขเรียกหนังสือของสิ่งพิมพ์รัฐบาล