เรื่องล่าสุด

 • OPL:การลงข้อความในระบบจองหนังสือ (Hold Note)

  OPL:การสืบค้นเอกสารโดยใช้Search Engine (Google)

  OPL:แบบสอบถามและสรุปผลอัตโนมัติ แบบ Real-Time โดยผ่าน QR-Code รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 1,048,576 คน (ได้รับคะแนนโหวตอันดับที่2)

  OPL:SMART Service Menu (ได้รับคะแนนโหวตอันดับที่1)

  OPL:การนำ Google Sheets มาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระเบียนการสั่งซื้อหนังสือ (Order Record)

  OPL:การจัดการ KMUTNB’S E-PROCEEDING เพื่อการให้บริการ ในยุค Thailand 4.0

  OPL:การนำส่งเงินค่าปรับของห้องสมุดสาขาต่างจังหวัด

  OPL:การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการเสนอเอกสารให้แก่ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นเร่งด่วน

  OPL:การจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรที่เข้าเกณฑ์การก้าวเข้าสู๋

  OPL:การควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้าด้วย Timer relay เพื่อประหยัดพลังงานสู่ Green University KMUTNB