เรื่องล่าสุด

 • การทำหนังสือเวียน…แบบไม่เวียนหัว ด้วย Microsoft Office word 2007

            หลายๆ คนคงเคยเจอกับการส่งเอกสารถึงบุคคลหลายๆ คน จากเรื่องๆ เดียวกัน เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือขอบคุณ ฯลฯ  หากต้องการหลีกเลี่ยงวิธีการพิมพ์หรือเขียนแบบต้องใช้เวลาอันยาวนานแล้วล่ะก็  วันนี้ขอแนะนำวิธีทำการทำหนังสือเวียนแบบไม่เวียนหัวมาฝากค่ะ  Let ‘s go……………
   
   

  1. จัดทำตารางรายละเอียดบุคลากร เช่น คำนำหน้าชื่อ, ตำแหน่งทางวิชาการ, ชื่อ, สกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail ฯลฯ ในโปรแกรม Microsoft Office Excel

  2. เปิดโปรแกรม Microsoft Office word 2007 

  3. เปิดเอกสารบันทึกข้อความที่ต้องการทำจดหมายเวียน

  4. กำหนดตำแหน่งเคอร์เซอร์ เพื่อพิมพ์รายชื่อผู้รับเอกสาร

  5. คลิกเมนู Mailings

            5.1 เลือก Start Mail Merge

            5.2 เลือก Step By Step Mail Merge Wizard…. (แสดงเมนู Mail Merge ทางด้านขวามือ)

  Step 1

            -  คลิก Letters

            -  คลิก  Next : Starting document

  Step 2

            -  คลิก Use the current document  

            -  คลิก Next : Select recipients

  Step 3

            -  คลิก Use an existing list

            -  คลิก Browse….  (แสดงหน้าต่าง Select Data Sources)

            -  เลือกชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ  คลิก Open (แสดงหน้าต่าง Select Table)

            -  เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ คลิก OK (แสดงหน้าต่าง Mail Merge Recipients)

            -  เลือกรายละเอียดที่ต้องการ คลิก OK

            -  คลิก Next : Write your letter

  Step 4

            -  คลิก More items… (แสดงหน้าต่าง Insert Merge Field)

            -  เลือกรายละเอียดที่ต้องการ  คลิก Insert  (แสดงรายละเอียดที่เลือกในตำแหน่งผู้รับเอกสาร)

            – เมื่อเลือกรายละเอียดที่ต้องการครบ  คลิก Cancel

            -  ปรับแต่งตัวอักษร ระยะห่าง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ

            -  คลิก Next : Preview your letters

  Step 5

            -  แสดงรายละเอียดผู้รับเอกสาร  ที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว

            -  คลิก <<  Recipient: …. >> เพื่อดูรายละเอียดผู้รับเอกสารที่เลือกไว้ข้างต้น

            -  คลิก Next : Complete the merge

  Step 6

            -  เลือก Print… (แสดงหน้าต่าง Merge to Printer)

            -  เลือก Print  คลิก OK

  The End.

              การทำหนังสือเวียน…แบบไม่เวียนหัว  เพียง 6 Step เท่านั้น  ลองทำดูนะคะ  +^.^+

   

   

  2 comments to การทำหนังสือเวียน…แบบไม่เวียนหัว ด้วย Microsoft Office word 2007

  • Hello, through another blog I got on your blog and you look really familiar but I can’t remember where did we met. I’ve been meditating for a few weeks now and I finaly decided to ask in this entry. Do you recall someone named TeressaGrist ? If you do just poke me, email me, send me an email, reply to me, send me a message, send me a sms, call me and we’ll talk :D

  • Hello there, I do not normally upload opinions on sites, while I favor to understand simply. Nevertheless My spouse and i reduced content you have authored before possesses pretty insightful new info, and i believe it is extremely informational. In any case, We are asking yourself whether or not you will be start pertaining to website link different, as With regards to that him and i can easily recognize a new communal website link alter deal. Hope to notice your constructive answer back within you, and possess a perfect day!

  Leave a Reply

   

   

   

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>