เรื่องล่าสุด

 • OPL : การจัดทำภาพปกหนังสือโดยไม่ใช้เครื่องสแกน

            ปกหนังสือ นับเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจและบางครั้งยังช่วยเตือนความจำของนักอ่าน ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ได้นำเลข ISBN ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ Syndetic  ทั้งนี้เพื่อให้ภาพปกหนังสือปรากฏเมื่อผู้ใช้บริการสืบค้นพบรายการบรรณานุกรมที่ตนสนใจ แต่บางครั้งจะพบหนังสือบางเล่มที่มีเลข ISBN ไม่ตรงกับรายการที่มีในเว็บไซต์ Syndetic ทำให้รายการบรรณานุกรมดังกล่าวไม่มีภาพปกหนังสือแสดง ดังนั้นฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาจึงจำเป็นต้องจัดทำภาพปกหนังสือขึ้นเอง  ซึ่งโดยทั่วไปการจัดทำภาพปกหนังสือต้องรอเจ้าหน้าที่สแกน (Scan)  หากเจ้าหน้าที่มีงานอื่น ก็ต้องเสียเวลารอคอย  ดังนั้นเพื่อให้บรรณารักษ์สามารถสร้างไฟล์ปกหนังสือได้ด้วยตนเอง จึงขอเสนอขั้นตอนการจัดทำ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
            1. การค้นหาภาพปกหนังสือจาก Google
            2. การจัดทำไฟล์ภาพปกหนังสือ
            3. การเชื่อมโยงไฟล์ภาพปกหนังสือกับฐานข้อมูลบรรณานุกรม
  1. การค้นหาภาพปกหนังสือจาก Google

  2.  การจัดทำไฟล์ภาพปกหนังสือ

  3. การเชื่อมโยงไฟล์ภาพปกหนังสือกับฐานข้อมูลบรรณานุกรม