ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร

1. ยืมต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน
2. ยืมต่อผ่านหน้าหน้าเว็บไซต์ https://injan.kmutnb.ac.th/patroninfo


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่