ต้องการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน ยืมไปแล้วกี่เล่ม ชื่อเรื่องอะไรบ้าง คืนวันที่เท่าไรจะดูได้อย่างไร

เข้าไปที่ https://injan.kmutnb.ac.th/patroninfo และ Login เข้าสู่ระบบที่ Borrower  Information


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่