หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 E-Book ของ CRCnetBASE เปลี่ยน platform ใหม่เป็น Taylor & Francis eBooks 22 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
2 บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online 25 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
3 English Corner moved from 2nd floor to 7th floor 24 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียด
4 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559 06 ตุลาคม 2016 รายละเอียด
5 ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี 30 สิงหาคม 2016 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4 วัน จำนวน 2 คัน มจพ.กรุงเทพฯ-จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2018 รายละเอียด
2 โครงการซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (168 รายการ) 15 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
3 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 07 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
4 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
5 ร่างวิจารณ์ TOR ทำความสะอาด งบประมาณปี 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
6 ราคากลาง ปปช จ้างเหมาทำความสะอาด งบประมาณปี 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
7 ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
8 ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
9 ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
10 ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
11 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
12 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
13 ประกาศเผยแพร์แผนโครงจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
14 ราคากลาง ปปชจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
15 ราคากลาง ปปชโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
16 ราคากลาง ปปช ประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
17 ราคากลาง ปปชจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูล Scopus 13 มิถุนายน 2018 รายละเอียด
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบโครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ทั้งหมด 650 ตรม. 09 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
20 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด 08 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
21 โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหมด 650 ตรม. 08 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
22 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 2 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
23 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 6 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
24 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (60 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
25 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
26 ประกาศ มจพ.เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
27 Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 10 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
28 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 03 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
29 ราคากลาง TOR ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
30 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
31 ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
32 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 07 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
33 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 01 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
34 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9) 04 กรกฎาคม 2017 รายละเอียด
35 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
36 จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
37 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 46 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
38 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 48 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
39 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
40 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว