หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 E-Book ของ CRCnetBASE เปลี่ยน platform ใหม่เป็น Taylor & Francis eBooks 22 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
2 บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online 25 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
3 English Corner moved from 2nd floor to 7 floor 24 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียด
4 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559 06 ตุลาคม 2016 รายละเอียด
5 ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี 30 สิงหาคม 2016 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 โครงการซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (168 รายการ) 15 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
2 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 07 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
3 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 2 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
4 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 6 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
5 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (60 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
6 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
7 ประกาศ มจพ.เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
8 Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 10 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 03 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
10 ราคากลาง TOR ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
11 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
12 ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
13 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 07 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
14 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 01 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
15 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9) 04 กรกฎาคม 2017 รายละเอียด
16 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
17 จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
18 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 46 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
19 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 48 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
20 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
21 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว