หน้าแรก
แผนผังการให้บริการสำนักหอสมุด ในแต่ละชั้น
Picture

ชั้น 2

ชั้น 2 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการยืม-คืนหนังสือ
ห้อง Smart Room ที่ใช้ในการติวและประชุม
ศูนย์ถ่ายเอกสาร
บริการ Information Service ประกอบด้วย ตอบคำถามและช่วยค้นคว้างานวิจัย การสำเนา CD-ROM ที่มากับหนังสือ และการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

ชั้น 2
Picture

ชั้น 3

- ไม่มีบริการ -

ชั้น 3
Picture

ชั้น 4

ชั้น 4 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการยืม-คืนหนังสือ
หนังสือภาษาต่างประเทศ
ห้องติวเตอร์

ชั้น 4
Picture

ชั้น 5

ชั้น 5 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการยืม-คืนหนังสือ
หนังสือภาษาไทย
หนังสืออ้างอิง
Thesis
Project นักศึกษา
ห้องติวเตอร์

ชั้น 5
Picture

ชั้น 6

ชั้น 6 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
วารสาร
นิยาย
ห้องติวเตอร์

ชั้น 6
Picture

ชั้น 7

ชั้น 7 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
English Corner
ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (L-max)
ห้องติวเตอร์
ห้องประชุม ห้องโสตทัศนศึกษา

ชั้น 7
Picture

ชั้น 8

ชั้น 8 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
ห้องอบรม คอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชั้น 8
Picture

ชั้น 9

ชั้น 9 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
สำนักงานผู้อำนวยการ

ชั้น 9