นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นิยาม
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักหอสมุดกลาง" ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)" นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ สำนักหอสมุดกลาง ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักหอสมุดกลาง และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 1. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail Line ID รหัสนักศึกษา รหัสบุคลากร รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ICIT Account) เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย ลายมือชื่อ รหัสบาร์โค้ดสมาชิก
 2. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ วัน/เดือน/ปีเกิด
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม สัญญาจ้าง ฯลฯ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน อาทิ ที่อยู่ สังกัด ตำแหน่งที่ทำงาน ฯลฯ
 5. ข้อมูลการยืม – คืนหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดในการใช้บริการ
 6. ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพถ่ายและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
 1. เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ในสำนักหอสมุดกลาง อาทิ บริการยืม–คืน หนังสือ การใช้ทรัพยากรห้องสมุด การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตามทวงคืนหนังสือ การจัดอบรม การใช้ Smart room เป็นต้น
 2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์
 3. การซื้อขาย / บริจาค ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง
 4. การจัดทำข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง
 5. การให้บริการผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง
 6. บริการวิชาการ/ให้คำปรึกษา/ช่วยสืบค้นข้อมูลวิจัย (Research Support Service) เพื่อให้บรรณารักษ์ตอบคำถามและแจ้งผลการค้นคว้าแก่ผู้ขอรับบริการ
 7. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและบริการออนไลน์อื่นๆของสำนักหอสมุดกลาง
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานในการประมวลผล
(1) ฐานสัญญา (Contract)
เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักหอสมุดกลาง เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อสำนักหอสมุดกลาง จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้สำนักหอสมุดกลาง ได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ
(2) ฐานความยินยอม (Consent)
กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
กรณีจำเป็นสำนักหอสมุดกลาง อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในสำนักหอสมุดกลาง การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในสำนักหอสมุดกลาง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
(4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิต
สำนักหอสมุดกลาง อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
(5) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) กรณีจำเป็นสำนักหอสมุดกลาง อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น
(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)
กรณีจำเป็นสำนักหอสมุดกลาง อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่สำนักหอสมุดกลาง
(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
กรณีมีความจำเป็นสำนักหอสมุดกลาง อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
สำนักหอสมุดกลาง อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้
 1. บุคลากร หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการ Need to know basis
 2. หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมายร้องขอโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
 3. ในกรณีที่สำนักหอสมุดกลางได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกอื่นเพื่อให้ดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพัฒนาระบบต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ เป็นต้น สำนักหอสมุดกลางจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว ต้องจัดเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดกลาง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 1 – 3 จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน สำนักหอสมุดกลางจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเสมอ
สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักหอสมุดกลาง ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสำนักหอสมุดกลาง
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้สำนักหอสมุดกลางทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้สำนักหอสมุดกลางเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสำนักหอสมุดกลางได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้สำนักหอสมุดกลาง แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้สำนักหอสมุดกลาง ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับสำนักหอสมุดกลาง ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
การติดต่อเจ้าหน้าที่ DPO
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/สำนักหอสมุดกลาง ได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ" ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.mdes.go.th/ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยสำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักหอสมุดกลางได้รับคำร้องขอดังกล่าว
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักหอสมุดกลางจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว สำนักหอสมุดกลาง จะลบหรือทำลายข้อมูล ส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้
การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ท่านสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลางได้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในบางครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยสำนักหอสมุดกลาง จะเปิดเผยนโยบายการให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางสำนักหอสมุดกลาง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือ ต้องการใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อได้ที่
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 0-2555-2000 ต่อ 2147
อีเมล : info@lib.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์ : https://library.kmutnb.ac.th
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 มิถุนายน 2565