หน้าแรก
คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565

คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.