หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมกิจกรรมโครงการผู้บริหารสัญจรอีกครั้งกับคณะบริหารธุรกิจ 22 มิถุนายน 2022 รายละเอียด
2 รศ.ดร.พยุง มีสัจ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร และตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 20 มิถุนายน 2022 รายละเอียด
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร นำทีมตัวแทนบุคลากรจากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน 17 มิถุนายน 2022 รายละเอียด
4 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ในโอกาสที่สำนักหอสมุดกลางได้รับโล่และเกียรติบัตรสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม 15 มิถุนายน 2022 รายละเอียด
5 รองศาตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 14 มิถุนายน 2022 รายละเอียด
6 คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว เกี่ยวก้อยวันงดสูบบุหรี่โลก" 01 มิถุนายน 2022 รายละเอียด
7 คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ!! 26 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
8 บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ขั้นสูง 11 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
9 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กับบทบาทเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 06 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
10 “สำนักหอสมุดกลาง มจพ.” ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 27 เมษายน 2022 รายละเอียด
11 รศ.ดร.พยุง มีสัจ นำทีมคณะกรรมการโครงการผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 15 20 เมษายน 2022 รายละเอียด
12 บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI 08 เมษายน 2022 รายละเอียด
13 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance 04 เมษายน 2022 รายละเอียด
14 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร 01 เมษายน 2022 รายละเอียด
15 รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารร่วมโครงการผู้บริหารสัญจร 30 มีนาคม 2022 รายละเอียด
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร เผยแพร่การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 30 มีนาคม 2022 รายละเอียด
17 คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2565 (Knowledge Sharing Day 2022) 25 มีนาคม 2022 รายละเอียด
18 รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมกิจกรรมโครงการผู้บริหารสัญจร! 16 มีนาคม 2022 รายละเอียด
19 ทีมผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางประชุม “โครงการผู้บริหารสัญจร” 09 มีนาคม 2022 รายละเอียด
20 ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี” 03 มีนาคม 2022 รายละเอียด
21 รศ.ดร.พยุง มีสัจ นำทีมคณะกรรมการโครงการผู้บริหารสัญจรกับบัณฑิตวิทยาลัย 02 มีนาคม 2022 รายละเอียด
22 ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากร และแม่บ้าน สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมสาธิต "การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง" 28 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
23 สำนักหอสมุดกลางดำเนินการฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องโอโซน 25 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
24 แสดงความยินดีกับบุคลากรรับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ 24 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
25 คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ!! 24 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
26 ผู้บริหาร...นำทีมออกโครงการผู้บริหารสัญจร 23 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
27 สำนักหอสมุดกลาง..เริ่มเดินทางตามแนว 3R ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
28 โครงการผู้บริหารสัญจรกับคณะ ครั้งที่ 2 กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
29 ทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างผลลัพธ์แบบเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา ห้องสมุดสีเขียวแบบยั่งยืน (Green Library & Green Office) 18 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
30 ครั้งแรกของ โครงการผู้บริหารสัญจรกับคณะ...เริ่มต้นที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 09 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
31 ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 2 21 มกราคม 2022 รายละเอียด
32 ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 1 20 มกราคม 2022 รายละเอียด
33 กิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงดิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2022 รายละเอียด
34 รศ. ดร. พยุง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วาทินี แชร์ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx และ Green office ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 14 มกราคม 2022 รายละเอียด
35 ทีมวิทยากรให้ทำการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR)  หลังจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ 24 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
36 รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 17 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
37 รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
38 รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมบริหารและบุคลากร ขอเปิดบ้านเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์และศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
39 สำนักหอสมุดเปิดโลก “จักรวาลนฤมิต” 03 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
40 รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 03 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
41 รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารร่วมแชร์ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
42 รศ. ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง แสดงความยินดีกับผู้บริหารและยินต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ 01 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
43 คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ 30 พฤศจิกายน 2021 รายละเอียด
44 รศ.ดร.พยุง ผู้อำนวยการนำทีมให้การต้อนรับ ผศ. ดร.อำภาพรรณ ทีมบริหารและบุคลากรจาก สำนักหอสมุดกลาง สจล. เข้าศึกษาดูงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 พฤศจิกายน 2021 รายละเอียด
45 ทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 16 พฤศจิกายน 2021 รายละเอียด
46 ทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 28 ตุลาคม 2021 รายละเอียด
47 test 31 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
48 ทดสอบ 31 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
49 คณะกรรมการกรีนไลบารี 31 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
50 green 31 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
51 green library 31 พฤษภาคม 2022 รายละเอียด
52 ผู้บริหารสำนักฯ นำทีมออกโคร 23 กุมภาพันธ์ 2022 รายละเอียด
53 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 12 พฤศจิกายน 2020 รายละเอียด
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษ 30 ตุลาคม 2020 รายละเอียด
55 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ 09 ตุลาคม 2020 รายละเอียด
56 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 23 ธันวาคม 2019 รายละเอียด
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 2019 รายละเอียด
58 ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 07 พฤศจิกายน 2019 รายละเอียด
59 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 16 สิงหาคม 2019 รายละเอียด
60 ประกาศสำนักหอสมุดกลางเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ 24 กรกฎาคม 2019 รายละเอียด
61 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 11 กรกฎาคม 2019 รายละเอียด
62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 18 มิถุนายน 2019 รายละเอียด
63 E-Book ของ CRCnetBASE เปลี่ยน platform ใหม่เป็น Taylor & Francis eBooks 22 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
64 บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online 25 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
65 English Corner moved from 2nd floor to 7th floor 24 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียด
66 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559 06 ตุลาคม 2016 รายละเอียด
67 ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี 30 สิงหาคม 2016 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 สป.อว. เปลี่ยนแปลงการให้บริการฐานข้อมูล ประจําปี 2565 31 มกราคม 2022 รายละเอียด
2 มารักษ์สิ่งแวดล้อม กับ Eco Library ห้องสมุดจากวัสดุเหลือใช้กันเถอะ! 31 มกราคม 2022 รายละเอียด
3 TCDC พื้นที่แห่ง ‘ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์’ ที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลาด 23 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
4 มารู้จัก "Metaverse" หรือ "จักรวาลนฤมิต" กันเถอะ! 15 ธันวาคม 2021 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2019 รายละเอียด
2 สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักหอสมุดกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
4 ร่าง TOR ปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง 08 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
5 ราคากลางปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง 08 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
6 ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง 08 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
7 ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
8 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
9 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
10 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
11 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
12 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
13 30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
14 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
15 28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
16 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
17 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
18 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
19 19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
20 18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
21 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
22 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
23 33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
24 33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
25 37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
26 33ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
27 5ประกาศผู้ชนะ 156182.40 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
28 4 ประกาศผู้ชนะ 158.071.95 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
29 3ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 154,283.90 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
30 2ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
31 1ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
32 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
33 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
34 ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
35 ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
36 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
37 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
38 ร่างวิจารณ์ TOR ทำความสะอาด งบประมาณปี 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
39 ราคากลาง ปปช จ้างเหมาทำความสะอาด งบประมาณปี 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
40 ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
41 ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
42 ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
43 ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
44 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
45 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
46 ประกาศเผยแพร์แผนโครงจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
47 ราคากลาง ปปชจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
48 ราคากลาง ปปชโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
49 ราคากลาง ปปช ประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
50 ราคากลาง ปปชจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูล Scopus 13 มิถุนายน 2018 รายละเอียด
52 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบโครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ทั้งหมด 650 ตรม. 09 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
53 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด 08 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
54 โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหมด 650 ตรม. 08 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
55 ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4 วัน จำนวน 2 คัน มจพ.กรุงเทพฯ-จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2018 รายละเอียด
56 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 2 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
57 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 6 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
58 โครงการซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (168 รายการ) 15 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
59 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (60 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
60 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
61 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 07 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
62 ประกาศ มจพ.เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
63 Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 10 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
64 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 03 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
65 ราคากลาง TOR ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
66 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
67 ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
68 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 07 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
69 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 01 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
70 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9) 04 กรกฎาคม 2017 รายละเอียด
71 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
72 จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
73 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 46 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
74 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 48 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
75 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
76 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง 04 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด