หน้าแรก
แผนผังการให้บริการสำนักหอสมุด ในแต่ละชั้น
Picture

ชั้น 2

ชั้น 2 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
บริการต่ออายุทรัพยากรสารสนเทศ
เคาน์เตอร์บุคคลภายนอก
เคาน์เตอร์ Information
    - บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า
    - บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม
    - บริการยืมระหว่างห้องสมุด
    - บริการ CD/DVD
บริการ Smart room
คอมพิวเตอร์สืบค้น
มุมหนังสือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Self Check Station
Double A fast print
ร้านถ่ายเอกสาร / ร้านจำหน่ายของว่าง
พื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ

ชั้น 2
Picture

ชั้น 3

หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชั้น 3
Picture

ชั้น 4

ชั้น 4 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
Self Check Station
Smart room
บริการหนังสือใหม่
คอมพิวเตอร์สืบค้น
พื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ

ชั้น 4
Picture

ชั้น 5

ชั้น 5 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการหนังสือภาษาไทย
บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
บริการวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
Self Check Station
Smart room
บริการหนังสือใหม่
คอมพิวเตอร์สืบค้น
พื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ

ชั้น 5
Picture

ชั้น 6

ชั้น 6 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
บริการวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องนวนิยาย
พื้นที่สงบใจ
บริการหนังสือพิมพ์
Smart room
คอมพิวเตอร์สืบค้น
พื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ

ชั้น 6
Picture

ชั้น 7

ชั้น 7 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
English Corner
L-max mini theater
ห้องติวเตอร์
ห้องโสตทัศนศึกษา
บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์

ชั้น 7
Picture

ชั้น 8

ชั้น 8 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ชั้น 8
Picture

ชั้น 9

ชั้น 9 ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
สำนักงานผู้อำนวยการ
ห้องประชุม

ชั้น 9