หน้าแรก
Online Database@library
146 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:19:05   คู่มือการใช้งาน -   
BLOOMSBURY APPLIED VISUAL ARTS

ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านทัศนศิลป์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งความรู้เพื่อใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น การออกแบบ ภาพประกอบแฟชั่น สิ่งทอสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ฟิล์ม สื่อการตลาด การโฆษณา และการถ่ายภาพ ในทุกสาขาวิชาหลักของทัศนศิลป์ที่ใช้ประกอบการสอน และคำแนะนำด้านอาชีพ

68 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:59:36   คู่มือการใช้งาน -   
BLOOMSBURY ARCHITECTURE LIBRARY

ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในรวมรวบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บทความ รูปภาพ โดยมีหนังสือ Global History of Architecture จากผู้แต่งชั้นนำของโลก Sir BanisterFletcher มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของโลก พร้อมด้วยภาพวาด และแผนการสร้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงคู่มือการออกแบบและสถาปัตยกรรมภายใน สื่อถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย

76 view 16 มี.ค. 2562 เวลา 18:01:54   คู่มือการใช้งาน -   
BLOOMSBURY DESIGN LIBRARY

ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกแบบ รวมรวบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บทความ รูปภาพจากการสำรวจประวัติความเป็นมาของการออกแบบและงานฝีมือ ทั้งจากก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย เน้นทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ ที่มาของการออกแบบ จากบริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ


3,476 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 16:08:24   คู่มือการใช้งาน    -   
Access Engineering

ฐานข้อมูล Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง

2,155 view 19 มี.ค. 2562 เวลา 15:33:34   คู่มือการใช้งาน
Access Science

ฐานข้อมูล Access Science เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยบทความมากกว่า 8,500 บทความ รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยจาก McGraw-Hill Yearbooks of Science & Technology ความหมายศัพท์มากกว่า 110,000 คำ จาก McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms ภาพประกอบและกราฟฟิกมากกว่า 15,000 รูป และชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,000 ท่าน เนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น Agriculture, Biology & Biomedicine, Chemistry, Computing, Engineering Material, Environmental Science, Science Theory

230 view 19 มี.ค. 2562 เวลา 15:37:30   คู่มือการใช้งาน -   
AccessBiomedical Science

AccessBiomedical Science เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill Education มีหนังสือมากกว่า 40 รายชื่อ มีการเพิ่มหนังสือใหม่เป็นประจำ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ถึง ระดับปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น Biostatistics -- Endocrinology -- Epidemiology -- Genomics -- Health Policy -- HemOnc -- Histology -- Infectious Diseases -- Microbiology -- Neuroscience -- Pharma -- Physiology -- Public Health -- Research – Toxicology สามารถเข้าถึงได้ง่าย และตรงตามความต้องการที่หลากหลายของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สามารถใช้จากโทรศัพท์มือถือได้

1,633 view 19 มี.ค. 2562 เวลา 09:54:28   คู่มือการใช้งาน   
ASCE The American Society of Civil Engineers

ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่มวิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้สาขาวิศวกรรมเปรียบเสมือนผู้นำในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อปี 2002 ที่ผ่านมา

1,230 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 13:54:36   คู่มือการใช้งาน   
ASME The American Society of Mechanical Engineers

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดย The American Society of Mechanical Engineers ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากวารสารจำนวน 18 รายชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

3,035 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 10:00:25   คู่มือการใช้งาน   
ASTM Standards & Journals

ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม ASTM International จากสำนักพิมพ์ World Engineering Xchange, Ltd. (WEX) มีเอกสารมากกว่า 12,000 รายการ และวารสารฉบับเต็ม 3 รายชื่อ

1,748 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:55:12   คู่มือการใช้งาน    -   
Books24x7

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ จากผู้แต่งชั้นนำ และสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก กว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ Elsevier Science and Technolog, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell เป็นต้น

1,509 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:55:44   คู่มือการใช้งาน -   
Cambridge Books Online (CBO)

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press นำเสนอเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชากว่า 30 สาขา เช่น สาขา Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Science, Engineering, English language, Psychology, Statistics and Probability รวมหนังสือประมาณ 30,000 รายชื่อ ห้องสมุดจัดซื้อเป็นรายเล่ม โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีข้อความ This title is available for Institute purchase via Cambridge Core ส่วน E-Book ที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้แต่ไม่สามารถดู Full text ได้ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะให้ห้องสมุดจัดซื้อ E-Book ฉบับใด สามารถคลิกที่ข้อความ Recommend to Librarian หรือ Get Access ใน Page รายการหนังสือที่สืบค้นได้ แล้วระบุ e-mail penkae.p@lib.kmutnb.ac.th เพื่อห้องสมุดจักดำเนินการสั่งซื้อต่อไป

8,823 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 18:38:42   คู่มือการใช้งาน    -   
Elsevier e-Books Collection

ฐานข้อมูล Elsevier eBooks collection หรือ ScienceDirect eBooks : Evidence based selection (EBS) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 3,700 รายชื่อของสำนักพิมพ์ Elsevier และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Woodhead, Morgan Kaufmann, Academic Press เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหลัก เช่น Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences และ Social Sciences and Humanities ห้องสมุดสมัครเป็นสมาชิกรายปี เมื่อหมดสัญญาจะคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บเป็นการถาวร คิดเป็นมูลค่าเท่ากับราคาการบอกรับเป็นสมาชิก ส่วนรายการที่ไม่ได้คัดเลือกผู้ใช้จะดูรายละเอียดได้เฉพาะ Abstract หากห้องสมุดไม่ได้ต่ออายุสมาชิกเฉพาะบางปีพิมพ์ โดยมีปุ่มแจ้งเป็นสีเทา

1,046 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 18:46:59   คู่มือการใช้งาน    -   
iG Library

ฐานข้อมูล iG Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของบริษัท iG Publishing ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 92,000 ชื่อเรื่อง จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิเช่น Business Expert Press, Momentum Press, Wiley, iGroup Press, ISEAS, World Science, iSmithers Rapra ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น Arts & Recreation, Language, Science & Technology ปีพิมพ์มีความทันสมัยถึงปัจจุบัน การแสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File สามารถ Copy, Print และ Download สามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเล่ม ส่วนเล่มอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และแสดงผลได้ทุกเล่มที่ปรากฎในฐานข้อมูล (ห้องสมุดแต่ละแห่งที่บอกรับฐานข้อมูล iG Library จะมี platform ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขณะที่บอกรับ)

2,714 view 19 มี.ค. 2562 เวลา 19:40:52   คู่มือการใช้งาน    -   
Knovel

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม ลักษณะ Interactive eBooks ครอบคลุมหนังสือ และมาตรฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของสำนักพิมพ์ต่างประเทศที่เข้าเป็นผู้ร่วมค้า (partner) กับสำนักพิมพ์ Elsevier มีสาขาให้เลือก 35 สาขา และ Premium offering อีก 6 สาขา ระบบสืบค้นสามารถค้นได้ลึกถึงระดับเนื้อหาภายในตัวเล่ม เช่น กราฟ ตาราง สูตร หรือ สมการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะ (feature) เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น ใช้เป็นหนังสือ คู่มือ หรือหนังสืออ้างอิง ลักษณะเด่นของฐานข้อมูลคือ ผู้ใช้สามารถจัดเรียง กรอง สร้างสมการ กราฟ หรือสูตรจากที่สืบค้นได้จากเนื้อหาภายในเล่ม หรือส่งออกข้อมูลในหนังสือได้ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. บอกรับฐานข้อมูล KNOVEL 13 สาขาหลัก เช่น Chemistry & Chemical Engineering, Civil Engineering & Construction Materials, General Engineering & Project Administration, Industrial Engineering & Operations Management, Manufacturing Engineering, Welding Engineering & Materials Joining, Food Science และ PREMIUM OFFERINGS 2 สาขาคือ AICHE/CCPS - Center for Chemical Process Safety และ ASM International Materials Collection สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ คู่มือฉบับย่อ คู่มือ Setting Mobile

433 view 19 มี.ค. 2562 เวลา 13:27:45   คู่มือการใช้งาน    -   
Mendeley

Mendeley เป็นโปรแกรมให้ใช้งานฟรี เป็นการรวมกันของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และพื้นที่เก็บเอกสารบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือทางการวิจัยที่ช่วยในการจัดเก็บ และจัดทำเอกสาร ทำงานคล้ายกับคลังบรรณานุกรมเก็บเอกสารไฟล์ PDF รองรับการทำงานทั้งแบบ online และ offline รวมทั้งทำงานกับ androids และ IOS devices ประโยชน์การใช้งาน คือ รวบรวมรายการบรรณานุกรม รายชื่อเอกสารอ้างอิงพร้อมทั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแทรกรายการเอกสารอ้างอิงเข้าสู่ในไฟล์รายงาน และสร้างรูปแบบรายการบรรณานุกรมได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้ สร้างดัชนีเพื่อสะดวกในการสืบค้น และจัดกลุ่มเอกสารได้ตามความต้องการ สามารถประยุกต์เพื่อเป็นคลังวิจัย และสร้างสังคมเครือข่ายการวิจัย

1,531 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 18:53:23   คู่มือการใช้งาน    -   
MHEbooklibrary

ฐานข้อมูล MHEbooklibrary หรือ McGraw-Hill education ebooklibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill มีหลายสาขาวิชา สาขาวิชาที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกคือ สาขา Business, Computing and TAB, Student study aids เช่น Schaum’s Course Outlines และ Language มีการ update รายชื่อหนังสือที่พิมพ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้

829 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:49:07   คู่มือการใช้งาน
Nature Online

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ของ Nature Publishing Group (NPG) มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2006 ? ปัจจุบัน

1,391 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 19:08:40   คู่มือการใช้งาน
Science Online และ Science Now

ให้บทความฉบับเต็มของวารสารวิชาการ (Peer Review) บทความวิจัย (Research Article) และข่าว (News) ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Medicine, Diseases, Chemistry, Geophysic / Geochemistry และ Physics ตั้งแต่ปี 1997 จนถึง ปัจจุบัน

5,495 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 20:55:27   คู่มือการใช้งาน    -   
Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ยกเว้นมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเด่นคือ ให้บริการข้อมูลจำนวนการอ้างถึงในแต่ละบทความ แต่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มแต่จะมีการเชื่อมโยงเอกสารให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น

897 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 11:46:07   คู่มือการใช้งาน    -   
Taylor & Francis eBooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis Group และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น CRC Press, Routledge (เดิมคือฐานข้อมูล CRCnetBASE) ครอบคลุมเนื้อหาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย ศิลปะนิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File และ Full Text E-book ที่ห้องสมุดจัดซื้อมีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print และ โหลด Citation ได้ หากมีหนังสือเล่มใดที่ท่านประสงค์ให้ห้องสมุดจัดซื้อเพิ่มเติมสามารถส่ง e-mail มาได้ที่ krongthip.a@lib.kmutnb.ac.th

902 view 16 มี.ค. 2562 เวลา 10:18:33   คู่มือการใช้งาน    -   
WGSN/ Lifestyle & Interiors

เป็นฐานข้อมูลประเภท Homebuildinglife ที่โดดเด่นในด้านการออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักคือ 1. ด้านการออกแบบสถานที่ เช่น ไอเดียการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบสวน 2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร สิ่งทอ การออกแบบแฟชั่นให้เหมาะสมกับ lifestyle ให้มีความล้ำหน้าทันสมัย แนวโน้มในอนาคต อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ สามารถ Download, Copy ,Print ได้ทั้้งหมด

1,561 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:08:14   คู่มือการใช้งาน    -   
Wiley Online Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Wiley และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Wiley VCH และ Blackwell มีหนังสือประมาณ 19,000 ชื่อเรื่อง สืบค้นใช้งานง่าย แยกหนังสือตามสาขาหลัก เช่น 1) Agriculture, Aquaculture & Food Science 2) Architecture & Planning 3) Art & Applied Arts 4) Business, Economics, Finance & Accounting 5) Chemistry 6) Computer Science & Information Technology 7) Earth, Space & Environmental Sciences 8) Mathematics & Statistics 9) Medicine 10) Physical Sciences & Engineering 11) Social & Behavioral Sciences แสดงผลเนื้อหาหนังสือในรูปแบบ pdf ผู้ใช้สามารถ download หนังสือได้ทั้งแบบทีละบท หรือทั้งเล่มไม่เป็น DRM สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2560 เมื่อหมดสัญญาการบอกรับเป็นสมาชิก ห้องสมุดจะคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บไว้เป็นการถาวร ภายในวงเงินที่บอกรับเป็นสมาชิก

495 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:32:18   คู่มือการใช้งาน    -   
World Scientific eBook Online

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing มีหลากหลายสาขาวิชา เช่น Architecture, Business, Chemistry, Engineering, Environmental Science, Nanoscience, Medicine, Social Science ห้องสมุดจัดซื้อ (ซื้อขาด) เป็นรายเล่มตามการคัดเลือกของอาจารย์ และนักศึกษา โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีสัญญลักษณ์รูปกุญแจเปิด ส่วนเล่มที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อจะไม่ปรากฎสัญญลักษณ์ใดๆ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะให้ห้องสมุดจัดซื้อ E-Book ฉบับใด สามารถคลิกที่ข้อความ Recommend to Librarian ระบบจะส่งรายละเอียดให้กับบรรณารักษ์เพื่ือดำเนินการสั่งซื้อต่อไป รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ


1,453 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:27:36   คู่มือการใช้งาน    -   
ACM Digital Library

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม จากวารสาร นิตยสาร และการประชุมทางคอมพิวเตอร์ว่า เป็นลักษณะของบทความที่อ้างถึงที่ตีพิมพ์ในวารสาร รวบรวมโดย The Association for Computing

869 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 18:13:29   คู่มือการใช้งาน   
American Chemical Society

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดย The American Chemical Society ครอบคลุมเนื้อหาด้านเคมี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากวารสารจำนวน 24 รายชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ปี 2000

2,156 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:26:55   คู่มือการใช้งาน -   
Ebscohost

ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ EBSCOhost เนื้อหาครอบคลุมแบบสหสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2000 รายชื่อ และมีสิ่งพิมพ์ประเภท Peer Review มากกว่า 1,550 รายชื่อ และสืบค้นเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ.1985 ได้มากกว่า 140 รายชื่อ

3,218 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:35:04   คู่มือการใช้งาน    -   
Emerald

เป็นฐานข้อมูลทางด้านธรุกิจและการจัดการ จากวารสารจำนวน 175 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Emerald มีลักษณะของเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน

1,770 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:26:25   คู่มือการใช้งาน
Endnote

เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web)ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง เก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม

6,557 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 16:05:17   คู่มือการใช้งาน    -   
IEEE/IET

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสารสังเขปพร้อมเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน วิศกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมจากวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุม มาตรฐาน ฯ มีการปรับปรุงข้อมูลมากกว่า 25,000 หน้าต่อเดือน ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน™

3,431 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:26:06   คู่มือการใช้งาน    -   
ISI WEB Of Science

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิตโดย Thompson Corporation ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ลักษณะข้อมูลแบบบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-2006

5,290 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:36:03   คู่มือการใช้งาน    -   
ProQuest Digital Dissertation

Dissertation Abstracts is recognized worldwide because of its comprehensive coverage, high-quality information, and rigorous editorial control. The database is the definitive guide to more than 1.6 million doctoral dissertations and masterย?s theses.

11,962 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 20:42:04   คู่มือการใช้งาน    -   
ScienceDirect

ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ลักษณะข้อมูลประกอบด้วย บรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม มีข้อมูลจากบทความวารสารมากกว่า 4 ล้านรายการ และเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 1700 ชื่อ

4,542 view 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:46:10   คู่มือการใช้งาน    -   
SpringerLink E-Journal & E-Book

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิตโดย Springer Verlag ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file ของวารสาร รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1996- ปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีหนังสือจำนวน 2,207 ชื่อเรื่อง ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Life Science, Artificial, Computer ฯลฯ