หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:54:59 เข้าใช้ 25,099 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:47:32 เข้าใช้ 11,053 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:54:27 เข้าใช้ 3,984 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:51:46 เข้าใช้ 1,900 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:54:38 เข้าใช้ 3,254 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:44:54 เข้าใช้ 5,976 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:53:57 เข้าใช้ 1,796 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:53:16 เข้าใช้ 4,476 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:45:12 เข้าใช้ 637 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:53:00 เข้าใช้ 680 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:54:15 เข้าใช้ 452 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:49:58 เข้าใช้ 1,048 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:50:44 เข้าใช้ 396 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:54:20 เข้าใช้ 975 view

คู่มือการใช้งาน -