หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:02:16 เข้าใช้ 107,387 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:50:58 เข้าใช้ 23,079 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:09:30 เข้าใช้ 12,090 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:51:42 เข้าใช้ 9,728 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:26:17 เข้าใช้ 20,355 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 22:27:39 เข้าใช้ 5,664 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 22:18:49 เข้าใช้ 14,248 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:46:44 เข้าใช้ 2,000 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:47:08 เข้าใช้ 2,059 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:28:53 เข้าใช้ 4,717 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 20:30:58 เข้าใช้ 1,332 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:47:57 เข้าใช้ 5,008 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:53:00 เข้าใช้ 4,704 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:48:21 เข้าใช้ 2,084 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:48:43 เข้าใช้ 1,430 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 08:49:06 เข้าใช้ 1,597 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 21:16:36 เข้าใช้ 2,195 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 06 มี.ค. 2564 เวลา 22:55:39 เข้าใช้ 456 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 07 มี.ค. 2564 เวลา 22:25:21 เข้าใช้ 684 view

คู่มือการใช้งาน -