หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:25:13 เข้าใช้ 90,464 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:55:30 เข้าใช้ 21,330 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 14:54:17 เข้าใช้ 11,170 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:56:23 เข้าใช้ 8,930 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:34:30 เข้าใช้ 18,205 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 15 ส.ค. 2563 เวลา 00:27:06 เข้าใช้ 4,962 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 15 ส.ค. 2563 เวลา 00:19:31 เข้าใช้ 12,882 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 09:21:04 เข้าใช้ 1,768 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 07:58:43 เข้าใช้ 1,580 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:37:01 เข้าใช้ 4,006 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 10 ส.ค. 2563 เวลา 22:08:22 เข้าใช้ 1,155 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:35:34 เข้าใช้ 4,348 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:57:12 เข้าใช้ 3,698 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 15 ส.ค. 2563 เวลา 00:27:48 เข้าใช้ 1,833 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:11:25 เข้าใช้ 1,181 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 23:42:55 เข้าใช้ 1,446 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 14 ส.ค. 2563 เวลา 21:43:24 เข้าใช้ 1,627 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 15 ส.ค. 2563 เวลา 00:06:15 เข้าใช้ 109 view

คู่มือการใช้งาน -