หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:36:20 เข้าใช้ 85,736 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:14:00 เข้าใช้ 20,242 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 03:55:11 เข้าใช้ 10,449 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 16:19:11 เข้าใช้ 4,972 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:14:52 เข้าใช้ 8,285 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 16:58:06 เข้าใช้ 16,905 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:32:28 เข้าใช้ 4,558 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:28:58 เข้าใช้ 12,000 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:09:09 เข้าใช้ 1,575 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 16:49:07 เข้าใช้ 1,367 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 16:59:14 เข้าใช้ 3,641 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 28 ก.พ. 2563 เวลา 14:09:51 เข้าใช้ 1,005 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:08:13 เข้าใช้ 3,978 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:16:04 เข้าใช้ 2,861 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:27:27 เข้าใช้ 1,337 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 15:43:16 เข้าใช้ 780 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 16:47:37 เข้าใช้ 1,494 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:03:52 เข้าใช้ 988 view

คู่มือการใช้งาน -