หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 22 พ.ย. 2562 เวลา 22:11:25 เข้าใช้ 76,668 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 04:06:00 เข้าใช้ 19,042 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 01:18:18 เข้าใช้ 9,880 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 02:51:58 เข้าใช้ 4,589 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 03:50:29 เข้าใช้ 7,836 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 03:01:59 เข้าใช้ 15,632 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 04:00:52 เข้าใช้ 4,219 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 03:51:19 เข้าใช้ 11,162 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ย. 2562 เวลา 23:12:38 เข้าใช้ 1,454 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ย. 2562 เวลา 14:22:42 เข้าใช้ 1,288 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 03:03:08 เข้าใช้ 3,347 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 22 พ.ย. 2562 เวลา 15:19:03 เข้าใช้ 956 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ย. 2562 เวลา 15:13:40 เข้าใช้ 3,512 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 03:25:15 เข้าใช้ 2,012 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 03:48:28 เข้าใช้ 857 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 02:51:30 เข้าใช้ 398 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 23 พ.ย. 2562 เวลา 02:52:37 เข้าใช้ 1,079 view

คู่มือการใช้งาน -