หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:32:55 เข้าใช้ 16,178 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 13:32:33 เข้าใช้ 8,987 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:32:41 เข้าใช้ 2,669 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 24 ก.ค. 2560 เวลา 09:07:10 เข้าใช้ 1,354 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 14:29:19 เข้าใช้ 2,222 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:36:58 เข้าใช้ 3,752 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:38:12 เข้าใช้ 1,275 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:35:10 เข้าใช้ 3,123 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 11:03:56 เข้าใช้ 515 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 23 ก.ค. 2560 เวลา 18:51:10 เข้าใช้ 576 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2560 เวลา 23:02:03 เข้าใช้ 369 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:34:55 เข้าใช้ 591 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 21 ก.ค. 2560 เวลา 17:46:24 เข้าใช้ 311 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:33:58 เข้าใช้ 597 view

คู่มือการใช้งาน -