หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:36:09 เข้าใช้ 71,079 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:20:47 เข้าใช้ 18,394 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 20:33:18 เข้าใช้ 9,489 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:10:51 เข้าใช้ 4,353 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:20:59 เข้าใช้ 7,553 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:11:46 เข้าใช้ 14,971 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:44:13 เข้าใช้ 4,040 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:38:00 เข้าใช้ 10,726 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 17:18:57 เข้าใช้ 1,386 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 13 ก.ย. 2562 เวลา 18:25:39 เข้าใช้ 1,224 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:11:55 เข้าใช้ 3,157 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 12 ก.ย. 2562 เวลา 14:05:26 เข้าใช้ 915 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 15 ก.ย. 2562 เวลา 21:49:47 เข้าใช้ 3,293 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:21:34 เข้าใช้ 1,558 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:36:10 เข้าใช้ 587 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:10:22 เข้าใช้ 173 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:11:21 เข้าใช้ 589 view

คู่มือการใช้งาน -