หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 เวลา 23:22:29 เข้าใช้ 109,815 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:20:27 เข้าใช้ 23,934 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 02:54:11 เข้าใช้ 12,440 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:21:05 เข้าใช้ 10,118 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 03:51:54 เข้าใช้ 21,082 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:59:38 เข้าใช้ 5,922 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:49:49 เข้าใช้ 14,780 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 เวลา 23:39:23 เข้าใช้ 2,151 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 เวลา 12:30:02 เข้าใช้ 2,418 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 03:53:31 เข้าใช้ 5,238 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 เวลา 23:22:45 เข้าใช้ 1,439 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 เวลา 04:28:35 เข้าใช้ 5,310 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:21:45 เข้าใช้ 5,088 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:46:27 เข้าใช้ 2,174 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 13 มิ.ย. 2564 เวลา 20:02:21 เข้าใช้ 1,528 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:03:12 เข้าใช้ 1,688 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 03:35:35 เข้าใช้ 2,408 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 14 มิ.ย. 2564 เวลา 23:40:33 เข้าใช้ 616 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 04:40:58 เข้าใช้ 1,068 view

คู่มือการใช้งาน -