หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:07:50 เข้าใช้ 15,502 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:06:38 เข้าใช้ 8,434 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 20:04:32 เข้าใช้ 2,368 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 21:43:04 เข้าใช้ 1,185 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:05:55 เข้าใช้ 1,954 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:07:09 เข้าใช้ 3,090 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:08:09 เข้าใช้ 1,106 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:06:48 เข้าใช้ 2,664 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 15:39:10 เข้าใช้ 469 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 15:51:14 เข้าใช้ 526 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 15:41:16 เข้าใช้ 311 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 21:16:12 เข้าใช้ 373 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 19:05:37 เข้าใช้ 284 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2560 เวลา 15:34:26 เข้าใช้ 388 view

คู่มือการใช้งาน -