หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 11:17:16 เข้าใช้ 80,356 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:31:46 เข้าใช้ 19,828 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 11:17:07 เข้าใช้ 10,284 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 09:36:57 เข้าใช้ 4,841 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:27:19 เข้าใช้ 8,134 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 09:57:10 เข้าใช้ 16,413 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 11:09:11 เข้าใช้ 4,477 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:58:07 เข้าใช้ 11,779 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 14 ม.ค. 2563 เวลา 22:54:54 เข้าใช้ 1,517 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 17 ม.ค. 2563 เวลา 17:00:55 เข้าใช้ 1,329 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 09:58:50 เข้าใช้ 3,555 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 03:43:53 เข้าใช้ 981 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:26:48 เข้าใช้ 3,741 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:36:15 เข้าใช้ 2,623 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:55:05 เข้าใช้ 1,216 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 09:36:29 เข้าใช้ 718 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 17 ม.ค. 2563 เวลา 11:09:40 เข้าใช้ 1,473 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 18 ม.ค. 2563 เวลา 10:11:11 เข้าใช้ 558 view

คู่มือการใช้งาน -