หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 21 ก.ค. 2562 เวลา 22:30:33 เข้าใช้ 64,807 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:25:11 เข้าใช้ 17,671 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 00:52:52 เข้าใช้ 9,027 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:04:17 เข้าใช้ 4,161 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:25:26 เข้าใช้ 7,291 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:07:14 เข้าใช้ 14,192 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:58:24 เข้าใช้ 3,876 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:49:45 เข้าใช้ 10,292 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:19:31 เข้าใช้ 1,337 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:05:20 เข้าใช้ 1,182 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:08:13 เข้าใช้ 2,975 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 19 ก.ค. 2562 เวลา 19:23:24 เข้าใช้ 890 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:17:16 เข้าใช้ 3,077 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:26:12 เข้าใช้ 1,204 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:47:19 เข้าใช้ 407 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:03:36 เข้าใช้ 78 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:05:12 เข้าใช้ 275 view

คู่มือการใช้งาน -