หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:27:48 เข้าใช้ 88,511 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 06:30:59 เข้าใช้ 20,612 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2563 เวลา 00:49:37 เข้าใช้ 10,756 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 06:31:58 เข้าใช้ 8,572 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 06:02:19 เข้าใช้ 17,441 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 07:14:37 เข้าใช้ 4,752 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 07:03:08 เข้าใช้ 12,332 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 23 พ.ค. 2563 เวลา 01:29:06 เข้าใช้ 1,655 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 24 พ.ค. 2563 เวลา 14:40:47 เข้าใช้ 1,457 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 06:06:07 เข้าใช้ 3,808 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2563 เวลา 22:55:05 เข้าใช้ 1,063 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 26 พ.ค. 2563 เวลา 22:21:28 เข้าใช้ 4,097 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 06:32:53 เข้าใช้ 3,245 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 06:59:29 เข้าใช้ 1,583 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 05:28:52 เข้าใช้ 985 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:14:25 เข้าใช้ 1,546 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 27 พ.ค. 2563 เวลา 07:14:33 เข้าใช้ 1,279 view

คู่มือการใช้งาน -