หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 15 ก.พ. 2562 เวลา 23:50:58 เข้าใช้ 53,824 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:14:46 เข้าใช้ 16,390 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 15 ก.พ. 2562 เวลา 17:48:50 เข้าใช้ 8,147 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 03:58:09 เข้าใช้ 3,643 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:15:02 เข้าใช้ 6,574 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 03:59:05 เข้าใช้ 12,245 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:44:10 เข้าใช้ 3,413 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:36:39 เข้าใช้ 9,124 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 15 ก.พ. 2562 เวลา 17:00:56 เข้าใช้ 1,147 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 15 ก.พ. 2562 เวลา 17:01:13 เข้าใช้ 994 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 03:59:09 เข้าใช้ 2,578 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 00:44:59 เข้าใช้ 765 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 15 ก.พ. 2562 เวลา 21:26:14 เข้าใช้ 2,373 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:15:52 เข้าใช้ 56 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:34:29 เข้าใช้ 32 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 15 ก.พ. 2562 เวลา 11:21:03 เข้าใช้ 60 view

คู่มือการใช้งาน -