หน้าแรก
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวจิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2119
Email : jidanun.t@lib.kmutnb.ac.th

นางเปรมจิตต์ ธัมกิตติคุณ

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2111
Email : premchit.t@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวรื่นฤดี ไชยวิชิตกุล

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2113
Email : reunrudee.c@lib.kmutnb.ac.th

นางกรองทิพย์ อังกูรสุรารักษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2110
Email : krongthip.a@lib.kmutnb.ac.th

นางสุภาภรณ์ ประเสริฐศิลป์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2115
Email : supaporn.p@lib.kmutnb.ac.th

นางจินตนา จอมขวา

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2111
Email : jintana.c@lib.kmutnb.ac.th

Tel : 0-2555-2114
Email : kanokpan.t@lib.kmutnb.ac.th

นางพัชนี จิตรนอก

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

Tel : 0-2555-2115
Email : patchanee.j@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวปาจรีย์ ศรีสุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2112
Email : pacharee.s@lib.kmutnb.ac.th

นายบัญญัติ แกล้วณรงค์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2109
Email : banyat.k@lib.kmutnb.ac.th

นายชำนาญ ศรีตระกูล

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2116
Email : chamnan.s@lib.kmutnb.ac.th

นางวรรณวณัชกรณ์ สายประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2116
Email : wanwanchakon.s@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวภัควดี ริมธีระกุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2109
Email : parkwdee.r@lib.kmutnb.ac.th

นายชยา ปุญญเดโช

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2112
Email : wchaya1991@gmail.com

Tel : 0-2555-2113
Email : nattha.p@lib.kmutnb.ac.th