หน้าแรก
ฝ่ายบริการสารสนเทศ

นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

Tel : 0-2555-2130
Email : thannicha.t@lib.kmutnb.ac.th

นางธนิญา ธรรมกิจ

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2147 หรือ 0-2555-2150
Email : thaniya.t@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวพรหมภัสสร กลางประพันธ์

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2107
Email : promphassorn.k@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสุธีรา พรหมแสง

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2127
Email : suteera.p@lib.kmutnb.ac.th

นายสมชาย ประเสริฐศิลป์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2137
Email : somchai.p@lib.kmutnb.ac.th

นายชำนาญ ศรีตระกูล

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2116
Email : chamnan.s@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวณัฏฐนันท์ บัวเอี่ยม

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2147
Email : natthanan.b@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวนภัสสร สุขศิริสันต์

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2150 หรือ 0-2555-2147
Email : napatsorn.s@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวนวรัตน์ โพธิ์เขียว

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2150 หรือ 0-2555-2147
Email : navarat.p@lib.kmutnb.ac.th

นางสาววิชยา วรรณสิทธิ์

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2150 หรือ 0-2555-2147
Email : witchaya.w@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวญาดา บัวสีกา

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2147
Email : yada.b@lib.kmutnb.ac.th

นายสุชาติ โพธิ์ศรี

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2137
Email : suchart.o@lib.kmutnb.ac.th

นางมะลิ ผ่องสันเทียะ

พนักงานบริการ

Tel : 0-2555-2146
Email : malee.p@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสมภู งาหอม

พนักงานบริการ

Tel : 0-2555-2146 หรือ 0-2555-2131
Email : sompoo.n@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวอธิกวาร เดชอุฬาร

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2147
Email : atikawan.d@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวกันยารัตน์ กิตติรัตน์

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2146
Email : kanyarat.k@lib.kmutnb.ac.th

นายสมชีพ ทองรักษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7840
Email : somcheep.t@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวศิริพร เรืองสินชัยวานิช

บรรณารักษ์

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7831
Email : siriporn.r@lib.kmutnb.ac.th

นางจินตนา โพธิ์ศรี

บรรณารักษ์

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7820
Email : jintana.p@lib.kmutnb.ac.th

นายสุริยันต์ พิมมุข

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7801
Email : suriyan.p@lib.kmutnb.ac.th

นางรัตนาภรณ์ ลินิฐฏา

พนักงานบริการ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7800
Email : rattanaporn.l@lib.kmutnb.ac.th

นายปวริศร์ อุดมศักดิ์

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง
Tel : 038-627-000 หรือ 0-2555-5141
Email : parvarrit.u@lib.kmutnb.ac.th

นายธนัช เดชาปัญญาสถิต

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง
Tel : 038-627-000 หรือ 0-2555-5141
Email : thanat.d@lib.kmutnb.ac.th

นางสุพัตรา พูนแก้ว

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง
Tel : 038-627-000 038-627-5140
Email : supattra.p@lib.kmutnb.ac.th