หน้าแรก
ฝ่ายบริการสารสนเทศ

นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

Tel : 0-2555-2147 หรือ 0-2555-2150
Email : thannicha.t@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวณัฐนพิน ฉุนพ่วง

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

Tel : 0-2555-2130
Email : natnaphin.c@lib.kmutnb.ac.th

นายธนาศักดิ์ คำจันดี

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-6224
Email : thanasak.k@lib.kmutnb.ac.th

นางสุเพ็ญ เทียมประสิทธิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2131 หรือ 2150
Email : supen.t@lib.kmutnb.ac.th

นางธนิญา ธรรมกิจ

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2147 หรือ 0-2555-2150
Email : thaniya.t@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสุธีรา พรหมแสง

นักเอกสารสนเทศ

Tel : 0-2555-2135 หรือ 0-2555-2147
Email : suteera.p@lib.kmutnb.ac.th

นายสาโรช น้อยจินดา

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

Tel : 0-2555-2141 หรือ 0-2555-2144
Email : saroch.n@lib.kmutnb.ac.th

นางนิรมล สุขสุมิตร

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

Tel : 0-2555-2127 หรือ 0-2555-2150
Email : niramol.s@lib.kmutnb.ac.th

นายสมชาย ประเสริฐศิลป์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2137
Email : somchai.p@lib.kmutnb.ac.th

Tel : 0-2555-2135 หรือ 0-2555-2147
Email : sirinun.p@lib.kmutnb.ac.th

นายพิเชษฐ รัชวงษ์

บรรณารักษ์

Tel : 0-2555-2135 หรือ 0-2555-2147
Email : pichet.r@lib.kmutnb.ac.th

Tel : 0-2555-2137 หรือ 0-2555-2147
Email : napatsorn.s@lib.kmutnb.ac.th

Tel : 0-2555-2150
Email : navarat.p@lib.kmutnb.ac.th

Tel : 0-2555-2150
Email : witchaya.w@lib.kmutnb.ac.th

นายธนกฤต เสียงเพราะ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2137
Email : thanakrit.s@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวศิริพร จูนิยม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Tel : 0-2555-2137
Email : siripon.j@lib.kmutnb.ac.th

นางมะลิ ผ่องสันเทียะ

พนักงานบริการ

Tel : 0-2555-2146
Email : malee.p@lib.kmutnb.ac.th

นางสาวสมภู งาหอม

พนักงานบริการ

Tel : 0-2555-2146 หรือ 0-2555-2131
Email : ynp-2013@hotmail.com

นายสมชีพ ทองรักษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7840
Email : somcheep.t@lib.kmutnb.ac.th

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7831
Email : siriporn.r@lib.kmutnb.ac.th

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7820
Email : jintana.p@lib.kmutnb.ac.th

นายสุชาติ โพธิ์ศรี

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7832
Email : suchart.o@lib.kmutnb.ac.th

นายสุริยันต์ พิมมุข

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7801
Email : suriyan.p@lib.kmutnb.ac.th

นางรัตนาภรณ์ ลินิฐฏา

พนักงานบริการ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7800
Email : rattanaporn.l@lib.kmutnb.ac.th

นายปวริศร์ อุดมศักดิ์

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีน
Tel : 0-3721-7300 หรือ 0-2555-7840
Email : parvarrit.u@lib.kmutnb.ac.th

นายธนัช เดชาปัญญาสถิต

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง
Tel : 038-627-000 หรือ 0-2555-5141
Email : thanat.d@lib.kmutnb.ac.th

นางสุพัตรา พูนแก้ว

นักเอกสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง
Tel : 038-627-000 038-627-5140
Email : supattra.p@lib.kmutnb.ac.th