หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการของเรา

วิสัยทัศน์

     “เป็นแหล่งแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สะดวกเมื่อเข้าใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 

พันธกิจ

     1.พัฒนา จัดหา จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ

     2.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

     3.ให้บริการสถานที่สนับสนุนการเรียนรู้

     4.ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญา

     ทรัพยากรครบถ้วน บริการเลิศล้ำ เทคโนโลยีนำสมัย

 

ปณิธาน

     มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย