หน้าแรก
คณะผู้บริหาร

รศ.อุดม จีนประดับ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2101
Email : udom.j@cit.kmutnb.ac.th

อาจารย์รุ่งทิพย์ สกุลสุกใส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2105
Email : rts_6121@hotmail.com

ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2103
Email : warapong.t@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2139
Email : charnkla.l@gmail.com