หน้าแรก
เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี 2562

เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี 2562

คลิกเพื่อดูรายการวารสารทั้งหมด

 

เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตกลงยกเลิกการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ในรูปแบบเดิมกับบริษัท Elsevier ซึ่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี ๒๐๐๒-๒๐๑๘ โดยเปลี่ยนมาเป็นการบการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี ๒๐๑๙ ในรูปแบบ Subject collection ประกอบด้วย

๑) วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences (จํานวน ๒๐๔ ชื่อ)

๒) วารสารสาขาวิชา Engineering (จํานวน ๒๕๒ ชื่อ)

๓) วารสารสาขาวิชา Social Sciences (จํานวน ๒๕๐ ชื่อ)

๔) วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology (จํานวน ๑๒๒ ชื่อ โดย ๘๓ ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences) 

อนึ่ง การบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ที่เคยบอกรับอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๑๖ ปี มีความจําเป็นต้องเปลี่ยน วิธีการบอกรับจากรูปแบบเดิม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจํานวนสูงมากขึ้นทุกปี เป็นการผูกมัดที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณทั้งของ สกอ. และมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง ๒๓ แห่ง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการยกเลิกรูปแบบเดิม  โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการ Interlibrary Loan (ILL) และ Document Delivery Service (DDS) เพื่อใช้ ทรัพยากรร่วมกัน