หน้าแรก
รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมบริหารและบุคลากร ขอเปิดบ้านเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์และศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมบริหารและบุคลากร ขอเปิดบ้านเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์และศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมบุคลากร ขอเปิดบ้านเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย  อึ๊งภากรณ์และศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom

   ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการชมบริการต่าง ๆ และบรรยากาศของหอสมุดป๋วย ด้วยการ Virtual Reality Tour พร้อมการบรรยายจาก คุณฉัตรรัตน์ แสงคง บรรณารักษ์หอสมุดป๋วยฯ จากนั้นเริ่มบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมบริการ” โดย คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้างานบริการท่าพระจันทร์ และหัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์  คุณนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว หัวหน้าห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานบริการรังสิตและภูมิภาค และหัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ  ได้บรรยายถึงโครงสร้างงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 3 งานใหญ่ ๆ ได้แก่ มีสำนักงานเลขานุการ ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ และศูนย์บริการต่าง ๆ ตลอดจนวิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผังการไหลโครงสร้างงานบริการ ประกอบด้วย บริบทขององค์กร (TULIB Context of Organization) ซึ่งนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ (TULIB Strategy) นอกจากนี้ยังแสดงการใช้ PDCA Model ในการสร้างผลิตภัณฑ์บริการต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการห้องสมุด และการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เกณฑ์การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

 

   หลังจากการฟังบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมบริการ” ทางทีมสำนักหอสมุด มจพ. ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักฯ เกี่ยวกับระบบ Auto Payment ที่ให้บริการจ่ายค่าปรับและขอลดหย่อนผ่านระบบออนไลน์ 100% ในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลด้วย API กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ที่สามารถตัดยอดเงินตามยอดค้างจ่ายจริง ไม่ใช่การสแกน QR CODE แล้วกรอกยอดเงินเช่นเดียวกับการจ่ายผ่านระบบ online payment ทั่วไป ทำให้ผู้ใช้บริการจ่ายค่าปรับได้ทุกที่ทุกเวลา ลดความผิดพลาดในการจ่ายเงิน อาทิ การป้อนตัวเลขยอดเงินผิด เป็นต้น นับว่าเป็นนวัตกรรมบริการใหม่ที่สะดวกและประทับใจทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเลยก็ว่าได้ ซึ่งทางทีมหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งว่า กำลังเตรียมการนำเสนอผ่าน การประชุมเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) ในปีหน้าอีกด้วย

   ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารในองค์กรและนอกองค์กร” โดยวิทยากร คือ คุณพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กรและมัลติมีเดีย และคุณสุธิดา สุโคตร บรรณารักษ์หน่วยสื่อสารองค์กรฯ ซึ่งเริ่มจากการ เรื่องที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร/แผนการดำเนินงานหอสมุดฯ ข้อมูลข่าวสารของหอสมุดฯ กฎ กติกา ระเบียบ การเข้าใช้ห้องสมุด บริการ นวัตกรรม หอสมุดฯ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Facebook Page, LINE OA, Instagram, twitter, อีเมล LINE OPENCHAT, YouTube และกำลังจะเพิ่ม Tiktok ในปีหน้าอีกด้วย มีการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการแนะนำการวิเคราะห์ตลาดของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ ช่วงเวลาเข้ารับข่าวสาร หรือแม้แต่ช่องทางใดที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่าง เล่าถึงกรณีศึกษาของทีมหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

   สำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณทีมงานวิทยากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการเข้าเยี่ยมชม หอสมุดป๋วย ด้วยการ Virtual Reality Tour การฟังบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมบริการ” และ หัวข้อ “การสื่อสารภายในและนอกองค์กร” ตลอดจนการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ตอบข้อซักถาม นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ทีมบริหาร และบุคลากรให้กว้างไกลและได้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไปได้ ซึ่งนับเป็นโจทย์การบ้านที่ค่อนข้างหนักหน่วงที่สำนักฯ จะก้าวให้ทันผลิตภัณฑ์และการบริการของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้เยี่ยมชมในวันนี้