หน้าแรก
รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

   

   16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมบุคลากร เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักหอสมุดกลาง ระยะที่ 2 เป็นวันแรก โดยมี ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมในวันนี้

   วันนี้นอกจากการเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดโครงการฯ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางแล้ว ยังมีการสรุปการทำกิจกรรมจากการบ้านที่บุคลากรได้รับมอบหมายในกิจกรรมครั้งก่อน (เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) เกี่ยวกับ การจัดทำ Balanced Scorecard ของสำนักฯ ซึ่งได้รับคำชมเชยจากวิทยากรว่าทุกคนทำได้ดี เกินความคาดหมาย แต่ยังมีรายละเอียดบางสิ่งที่ดูมากเกินความจำเป็น จึงเป็นที่มาของกิจกรรมแรกที่กำลังจะดำเนินการในวันนี้นั่นเอง

   กิจกรรมที่ 1 บรรยาย เรื่อง Strategy Map แล้วจึงแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง (4 ฝ่าย) เพื่อจัดทำ Strategy Map ด้วยการนำ Balanced Scorecard ที่ได้จัดทำเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงกันด้วยเหตุ และผลที่รองรับกัน  ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่า Strategy Map หรือ แผนที่กลยุทธ์นี้ จะเป็นแผนที่นำทางทุกคนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์สำนักฯ ให้ไปถึงเป้าหมาย (วิสัยทัศน์) ที่ตั้งไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ แผนที่กลยุทธ์จากมุมมองของแต่ละฝ่าย ให้ผู้ร่วมโครงการรับฟังไปพร้อม ๆ กัน

   กิจกรรมที่ 2 ในช่วงบ่าย ได้รับฟังบรรยาย เรื่อง การตั้งค่าเป้าหมายและคิดโครงการริเริ่ม และแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างฯ แล้วมีการนำเสนอให้ทุกฝ่ายรับฟังเช่นเดียวกับช่วงเช้า ก่อนการบรรยายมีการทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมการนำองค์กรด้วย “วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนองค์กร (Purpose-Driven Organization)” ที่ดำเนินการแล้วในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักหอสมุดกลาง ระยะที่ 1 (เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564) เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมาย และคิดโครงการริเริ่มแก่ผู้ร่วมทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี การทำกิจกรรมนี้ เป็นการนำโครงการตามแผนฯ สำนักฯ ระยะ 4 ปี มาพิจารณาโครงการที่เห็นควรดำเนินการ และตั้งค่าตัวชี้วัด ซึ่งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมายที่เรียกว่า Strength Target คือ การยืดกลุ่มเป้าหมายให้ท้าทายเพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถบรรลุได้ ซึ่งยังไม่ใช่ OKR แต่ก็ทำให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการของโครงการนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น

   ช่วงสุดท้าย กิจกรรมที่ 3 สรุป Balanced Scorecard ของสำนักหอสมุดกลาง ตามกลุ่มเดิม เพื่อทำ Balanced Scorecard และถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่สำนัก/ ฝ่าย ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละฝ่ายพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ Balanced Scorecard ทั้ง 4 ด้าน มาพิจารณาลงงานตามฝ่าย และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบงาน โดยจะมีการนำเสนอต่อผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในกิจกรรมของวันพรุ่งนี้ (17 ธันวาคม 2564)

   สำหรับวันนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่องการจัดทำ Balanced Scorecard ทุกมุมมองที่ปรับให้เข้ากับสำนักฯ ในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ของทีมวิทยากรที่อยากให้สำนักฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened