หน้าแรก
รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

   

   17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำทีมบุคลากร เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักหอสมุดกลาง ระยะที่ 2 วันสุดท้าย โดยมี ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษากิจกรรม

   เช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยาย เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างการดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx หมวด 5 บุคลากร ที่สำนักหอสมุดกลางได้นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเอง การนำกิจกรรมที่เริ่มด้วยการบรรยายนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้เกิดความตระหนักและทำความเข้าใจในการปรับเข็มทิศองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็วขึ้น เพราะเชื่อว่าการสร้างกลยุทธ์ที่ดี ต้องเริ่มจากระบบบริหารงานบุคคล (HR) ที่มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญต่อการวางแผนจัดการบุคลากรทุกระดับ เรียงลำดับตั้งแต่ระดับบริหาร จนสู่ระดับปฏิบัติการ โดยมีการนำหลักการบริหารค่าตอบแทนเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักอีกด้วย

   ต่อมามีการบรรยาย เรื่อง Balanced Scorecard ของระดับสำนักฯ ลงสู่ระดับฝ่าย ซึ่งวิทยากรได้อธิบายการเชื่อมโยงตัวชี้วัดและเป้าหมายจากมุมมองทั้ง 4 ด้านจาก Balanced Scorecard จากนั้นแบ่ง 4 กลุ่มตามโครงสร้างสำนักฯ เช่นเดียวกับวันแรก แล้วให้เริ่มกิจกรรมที่ 1 จัดทำ Balanced Scorecard ระดับฝ่าย โดยที่จะต้องได้รับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร แล้วพิจารณาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ได้ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายแต่ละกลุ่มนำเสนองานของตนเองให้ผู้ร่วมกิจกรรมรับฟัง

 

   จากนั้นบุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง OKR ซึ่งวิทยากรได้อธิบายให้เห็นความแตกต่างของ KPI และ OKR เพื่อให้เข้าใจ และนำไปใช้ในการจัดทำ Balanced Scorecard ได้ดียิ่งขึ้นไป เหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้ว่า OKR สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ Balanced Scorecard ได้ดี เพราะมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัด (KPI) อยู่แล้ว ซึ่ง  OKR เป็นการเร่งการเติบโตขององค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไปแบบ Exponential จึงควรวัดในระยะสั้น เช่น รายไตรมาส เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงาน และสามารถปรับปรุงการดำเนินการได้ทันท่วงที

   สำหรับวันนี้เป็นการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 วันสุดท้าย ช่วงท้ายของกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวปิดงาน

 

   ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ให้คำแนะนำตลอดการร่วมโครงการสัมมนาฯ เปิดโอกาสให้ซักถามทุกข้อสงสัย จนบุคลากรได้รับความรู้ และทำความเข้าใจในแนวทางการเดินทางไปสู่เป้าหมาย (วิสัยทัศน์) ที่ตั้งไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทีมวิทยากรกล่าวว่า “มีความตั้งใจให้สำนักฯ นำความรู้ รวมถึงเอกสารที่ได้จัดทำระหว่างร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ได้จริง” จึงนับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้ต่อไป

 

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes