หน้าแรก
รศ. ดร. พยุง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วาทินี แชร์ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx และ Green office ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รศ. ดร. พยุง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วาทินี แชร์ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx และ Green office ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

     วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green office) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

     โดยเริ่มด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากสำนักหอสมุดกลางและเปิดงาน ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับความรู้ และเข้าใจเกณฑ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green office) มากยิ่งขึ้น จากนั้นเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ บอกเล่าประสบการณ์ในการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้พัฒนาสำนักหอสมุดกลาง ที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์กร เรามีหน้าที่เพื่ออะไรสำหรับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก็เหมือนเป็นการทบทวนบทบาทตนเองตั้งแต่ระดับสำนัก ฝ่าย จนถึงตัวบุคคล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการนำประเด็นปัญหามาพัฒนาสำนักฯ ได้ต่อไป ตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green office) ก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรของสำนักฯ จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)


     เวลาต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เริ่มบรรยายเกณฑ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ด้วยการกล่าวถึงการจัดทำเอกสารตาม (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 ทั้งหมด 7 หมวด รวมถึงเกณฑ์การประเมิน การจัดอบรม/ สัมมนา จนถึงขั้นตอนการทำ และปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างจัดทำ ต่อด้วยการบรรยาย การปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green office) ที่มีทั้งหมด 6 หมวด การเก็บข้อมูล ตลอดจนการประเมินผล และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกณฑ์นี้ส่งผลให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน การดำเนินชีวิตในสำนักฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้สำนักฯ ได้รับรางวัลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้


     สุดท้ายรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ตลอดจนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และเลขานุการคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในวันนี้ด้วย