หน้าแรก
กิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงดิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงดิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

     วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ นำทีมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงดิน ณ บริเวณ ระเบียงชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ