หน้าแรก
คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.