หน้าแรก
ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น และ ระดับชมเชย

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น และ ระดับชมเชย

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference - PULINET 2023) “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม และคุณคุณากร สุทธิกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น กลุ่มการบริการสารสนเทศ (Information services : IS) ประเภทบรรยาย เรื่อง ระบบนำทางที่อยู่หนังสือแบบเสมือนจริง Navigator Book Shelf
คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม และคุณยุทธชัย สมมุติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มการบริการสารสนเทศ (Information services : IS) ประเภทบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบ Smart Room ภายใต้แนวคิด Staffless
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นผู้มอบรางวัล