หน้าแรก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. และในรูปแบบ Online พุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. และในรูปแบบ Online พุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยบุคลากรได้ฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม Workshop เพื่อวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์ อาจารย์ ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล