หน้าแรก
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “ทำบุญครบรอบ 33 + 13 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ” วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “ทำบุญครบรอบ 33 + 13 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ” วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “ทำบุญครบรอบ 33 + 13 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ” ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน (PCE) ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เมื่อ