หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลางได้อำนวยความสะดวกด้านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในงานประชุมวิชาการ LSPM’23 ณ ห้องประชุม Smart Space @KMUTNB เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักหอสมุดกลางได้อำนวยความสะดวกด้านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในงานประชุมวิชาการ LSPM’23 ณ ห้องประชุม Smart Space @KMUTNB เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน, ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Dr. Sanjay Mavinkere Rangappa Chairman of LSPM’23 และคณะ ในการจัดงานประชุมวิชาการ “International Symposium on Lightweight and Sustainable Polymeric Materials (LSPM’23)” ซึ่งได้รับการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม Smart Space @KMUTNB เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

และในโอกาสนี้ ยังได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Melika Hinaje, Group of Research in Electrical Engineering of Nancy (GREEN), Université de Lorraine ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม Smart Space @KMUTNB ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

#libkmutnb