หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ IEEE, ScienceDirect และ Scopus ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ IEEE, ScienceDirect และ Scopus ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรม เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ IEEE, ScienceDirect และ Scopus แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
โดย คุณญาดา บัวสีกา วิทยากร และคุณนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากร
#libkmutnb