หน้าแรก
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น.

กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล, สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย และอุทยานเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น.
#libkmutnb