หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรมและทดสอบระบบบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ (E-Project) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรมและทดสอบระบบบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ (E-Project) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบรมและทดสอบระบบบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ (E-Project) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.
โดย คุณยุทธชัย สมมุติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยากร, นางพัชนี จิตรนอก นักเอกสารสนเทศชำนาญการ และนางสาวปาจรีย์ ศรีสุวรรณ นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากร
#libkmutnb