หน้าแรก
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน Metaverse และ Avatar ด้วยแพลตฟอร์มอาษาเฟรมเวิร์ค ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน Metaverse และ Avatar ด้วยแพลตฟอร์มอาษาเฟรมเวิร์ค ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Metaverse และ Avatar ด้วยแพลตฟอร์มอาษาเฟรมเวิร์ค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ บริษัท อาษา โปรดักชัน จำกัด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
#libkmutnb