หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ของห้องสมุด, ฐานข้อมูล TDC และฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ของห้องสมุด, ฐานข้อมูล TDC และฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าอบรม เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ของห้องสมุด, ฐานข้อมูล TDC และฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
โดย คุณวิชยา วรรณสิทธิ์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร