หน้าแรก
โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาระบบรายงานด้วย Data Studio ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาระบบรายงานด้วย Data Studio ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ Digital Literacy สำหรับบุคลากร (IT Sharing) หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาระบบรายงานด้วย Data Studio ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และในรูปแบบ Online เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
โดย คุณยุทธชัย สมมุติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยากร, คุณกิตตินันท์ ธิติมาพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ, คุณกิตติศักดิ์ วงษ์เพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณแสงเดือน บำรุงภูมิ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ช่วยวิทยากร
#libkmutnb