หน้าแรก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร กทม. วิทยาเขตระยอง วิทยาเขตปราจีนบุรี แม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง รปภ. และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายฉลอง บ่มทองหลาง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ และคณะ โดยมีการอบรมความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 และในรูปแบบ Online พร้อมฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และจำลองสถานการณ์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.