หน้าแรก
ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ASCE, ASME และ ASTMณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ASCE, ASME และ ASTMณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ASCE, ASME และ ASTM โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.