หน้าแรก
คณะเยี่ยมชมชาวต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมและดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

คณะเยี่ยมชมชาวต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมและดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวต่างประเทศ จากโครงการ Executive Center for Development Programs โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการศึกษาดูงานด้าน “ICT in the Organization” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศอินโดนีเซีย
พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.