หน้าแรก
คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและทีมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)