หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบมรมเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดอบมรมเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เข้าอบรม เรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น Web OPAC, ฐานข้อมูล TDC และ TCDC โดย คุณนภัสสร สุขศิริสันต์ วิทยากร และคุณวิชยา วรรณสิทธิ์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี