หน้าแรก
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ และศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ และศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่า ศึกษาพรรณไม้ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และกิจกรรม EM Ball ที่นอกจากจะสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียและรักษาสภาพแหล่งน้ำแล้ว ยังสามารถนำไปทำปุ๋ยได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้า วิธีสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงแนวโน้มการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าในอนาคต