หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง EndNote X9 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง EndNote X9 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าอบรม เรื่อง EndNote X9 โดย คุณนภัสสร สุขศิริสันต์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร พร้อมจัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.