หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และนำชมห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-10.30 น.

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และนำชมห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-10.30 น.

อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และนำชมห้องสมุด โดย คุณญาดา บัวสีกา วิทยากร และคุณวิชยา วรรณสิทธิ์ บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-10.30 น.
พร้อมเยี่ยมชมมุมให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี