หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การค้นหา E-Thesis, ฐานข้อมูล Access Engineering, ASCE, ScienceDirect, Scopus และ MyLOFT Application ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30-19

สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรม เรื่อง การค้นหา E-Thesis, ฐานข้อมูล Access Engineering, ASCE, ScienceDirect, Scopus และ MyLOFT Application ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30-19

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร มนูญพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าอบรม เรื่อง การค้นหา E-Thesis, ฐานข้อมูล Access Engineering, ASCE, ScienceDirect, Scopus และ MyLOFT Application โดย คุณณัฏฐนันท์ บัวเอี่ยม บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ วิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30-19.30 น.
พร้อมจัดกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี